Hit (1450) Y-119

Abdullah Ziyâeddin (Ahıskavî)

Künyesi : Ebu Muhammed Lakabı : Ahıskavî
Tabakası : 17.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Urpala Köyü / Özgür Bu­cağı / Ahıska D.Tarihi : 1733
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1813
Görevi : Hoca Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı,Fars Dili Edebiyatı,Fıkıh,Hadis,Matematik,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-01-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdullah Ziyâeddin (Ahıskavî) ;

İslam bilginidir.Ansiklopedi ve biyografi yazarıdır.
Tam adı Ebu Muhammed Abdullah Ziyâeddin'dir.
İlköğrenimine, âlim olan babasıyla bir süreliğine gittikleri Şam yakınlarındaki
Salihiye'de başlayıp Ahıska'da devam etti.
Babasından tecvid ve Kur-an dersleri aldı.
Babası öldükten sonra Kars'a giderek İsmail Berküşadî 'den hadis ve fikıh
ilimlerinden icazet ile Ziyâeddin lâkabını aldı.
Bir müddet Erzurum'da kaldıktan sonra Diyarbakır'da Küçük Ahmedzâde
Ebubekir Efendi'den Sahih-i Buhari, Bozcuzâde Ömer Efendi 'den ise tefsir,
aruz, matematik ve astronomi konularında öğrenim gördü.
Son olarak Mısır âlimlerinden Abdüsselâm Erzincanî 'den ders aldıktan sonra
İstanbul'a gitti (1761).
Burada eserleri üzerinde çalışmaya başladı, bir yandan da dersler verdi.
İki yıl kaldığı Bosna'da (1766-68) ikamet etti.
Bu esnada yazmaya başladığı Revâmizûl-Âyan adlı ansiklopedik eserini,
İstanbul'a dönüp Hacca gidip geldikten sonra tamamlayabildi (1778).
Ömrünün son yıllarını Ayasofya Medresesinde geçirdi.
Kabri, Karacaahmet Mezarlığının Söğütlüçeşme tarafındadır.

Eserleri :

•Levûmi'ü'n-Nûr [4 cilt). (Hadis ilminde)
•Haşiye ale'd-Dûrer, (Fkıh İlminde)
•Lâmi'ü'l-Fusûl fi İlmeynil-Fürû'i vel-Usûl,
•Mirkâtu't-Tarikatil-Mu-ammediyyeti ve Merzatü'ş-Şeriatil-ihmediyye.(Akaid)
•Revâmizü'l-iyân fi Beyâni Mezâmiril-Uhûdi ve'l-emân,
•Mensekü Latif,
•Mebâhicûl-hvân ve Menâhicû kavâninil-Mizân nantık),
•Risale fi Hakkıl-Misafir,
•hımûzul-Hakâyık ve Kürvûzü'd-Dekâik (tıp),
•Bedi'ü'n-Nizâmifil-Coğrafya.

Revâmizûl-Âyan isimli eseri
Beş cilt olan eserinin ilki ilimler, ilim ve akıl sahipleri, insan, gök bilim, dünya, iklimler, maden, bitki ve hayvanlar olmak üzere yedi bölüme ayrılmıştır.
Diğer ciltler, Peygamberin siyerinden şair tabakalarına kadar biyografilerden oluşmaktadır.
Eserin iki fotoğraf nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nin Halet Efendi ve Esad Efendi (Nu. 2127-2128) kısmındadır.
Bu eserin bir de muhtasarını yazdı.


TDV İslam Ansiklopedi-i (c.l, 1988)