Hit (852) Y-1001

Ebu Muhammed Abdullah Ziyaeddin Ahıskavi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Urpala / Özgürün / Ahıska D.Tarihi : 1733
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1813
Görevi : Hoca Uzm.Alanı : Hadis,Tasavvuf,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Ebû Muhammed Abdullah Ziyâeddîn Ahıskavi
Alim bir zat olan babasıyla birlikte, çocukluk yıllarında Şam'a giderek Salihiye'de ilk tahsiline başladı.
Daha sonra yine babasıyla birlikte memleketine dönüp tecvid gibi Kur'ân ilimlerini öğrendi.
Babasının ölümünden sonra Kars’a giderek yörenin ünlü bilginlerinden İsmail b. Muhammed Berküşâdî'den usul-i fıkıh ve hadis ilmini okudu.
Öğretmeni tarafından kendisine Ziyaeddin lakabı ve icazet verildi.
İlim yolunda çeşitli beldeleri gezdi, Erzurum ve Diyarbakır'a gitti.
Diyarbakır'da Küçük Ahmedzâde Ebubekir Efendi'den Sahîh-i Buhâri ve Muhtasar-ı İbn-i Hâcib; Bozcuzâde Ömer Efendi'den tefsir, aruz ve matematik ilimleri okuyarak icazet aldı.
Daha sonra Ömer Efendi'nin yönlendirmesiyle Mısır'a gitti ve Mısırlı bilginlerden Şeyh Abdüsselâm Erzincânî'den çeşitli dinî ilimler okudu ve tahsilini tamamladı.
Mısır'dan dönüşte İstanbul'a gitti.
Burada Ayasofya Medresesinde kaldı ve eser yazmaya başladı.
Bir ara Edime yoluyla Bosna’ya gitti.
Bu döneminde en önemli eseri sayılan Revâmizül-Âyan'ı kaleme almaya başladı.
Hac dönüşü İstanbul'da öldü.
Kabri Üsküdar'da Karacaahmet mezarlığının Söğütlüçeşme tarafında-dır.
ESERLERİ:

  • Revâmizül-Âyan fi Beyânı Mezâ-mîril- Uhüd vel-Ezmân (5 cilt),
  • Levâmiu'n-Nûr (4 cilt),
  • Haşiye ale'd-Dürer,
  • Mirkâtü't- Tarikatil- Muhammediyye ve Merzâtü'ş-Şerîatil-Ahme-diyye,
  • Câmiul-Fusûl fi Rmeyil-Fûrû' vel-Usûl,
  • Mebâhicül-İhvân ve Menâ-hicü Kavâmnit-Mizân (Şerh-i Isago-ci),
  • Mensek-i Latif, Risale fi Hakhdl-Misâfir,
  • Risale fi't-Tıb vel-Kıyâfet,
  • Rumûzu'l-Hakâyık ve Künüzu'd-Dekâ-yık,
  • Bedîü'n-Nizâm fil-Coğrafya, Muhtasar Revâmizûl'Âyan.