Hit (1270) Y-2557

Adevi Muhammed Haseneyn Şeyh Muhammed Haseneyn Mahluf El Adevi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Adî D.Tarihi : 18 Mart 1861
Ö.Yeri : Abbâsiyye Ö.Tarihi : 1936
Görevi : Hoca Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-05 Güncelleyen : /0000-00-00

ADEVÎ, Muhammed Haseneyn

Şeyh Muhammed Haseneyn Mahlûf el Adevî

Mâlikî fakihi, âlim ve Ezher'in yöneticilerinden.

Mısır'da Asyût vilâyetine bağlı Benî Adî’de doğdu (18 Mart 1861).

Bir ulemâ ailesine mensuptur.

İslâmî ilimlere dair temel bilgileri öğrendikten sonra Ezher'e girdi.

On iki yıl süren tahsil haya­tı sırasında zekâsıyla dikkati çekti.

"Üs­tün başarı" derecesiyle âlimiyye pa­yesi aldı.

Bir süre Ezher'de hocalık yap­tı.

Çeşitli ilimlerdeki şöhreti yanında di­siplinli çalışmasıyla da tanındı ve bazı önemli görevlerde bulundu.

Bu sırada Ezher'de birtakım yenilikler yaptı.

Kur­duğu yeni ve modern kütüphanenin ilk müdürü oldu.

Bir süre sonra Ezher ile dinî enstitülere başmüfettiş tayin edil­di; ayrıca Ezher İdare Meclisi üyeliğine getirildi.

Daha sonra Tanta Ahmedî Ca­mii şeyhi olan Adevî, Ezher ve dinî ens­titüler müdürlüğü yaptı.

Ezher'deki bir­çok faaliyeti yanında, Kefrüşşeyh vilâyetindeki Desuk Enstitüsü, Dimyat Ens­titüsü ve Tanta'daki Ahmedî Enstitü­sü gibi Ezher'e bağlı dinî enstitüleri ıs­lah etti.

Bu enstitülere giriş şartlarıyla eğitim ve öğretim programlarını düzen­ledi yeni binalar yaptırdı.

Dört fıkıh mezhebini temsilen otuz kişiden oluşan Ezher Büyük Âlimler Cemaati (Cemâatü kibâri'l-ulemâ) ve Ezher Yüksek Meclisi üyeliğine seçildi.

Daha sonra Ezher meşihatlığına vekil tayin edildi.

Osmanlı Devleti tarafından kendisine üçüncü dereceden Mecîdî nişanı ile ikinci dere­ceden Osmânî nişanı verildi; ayrıca Mı­sır'da birinci dereceden "ilmî taltif kis­vesi" aldı.

1915'te, Ezher'le ilgili bazı konularda, Mısır'ın başında bulunan Hü­seyin Kâmil ile aralarında anlaşmazlık çıkınca idarî görevlerinden alındı. Bu­nun üzerine kendisini tamamen öğre­time ve kitap yazmaya verdi.

Aynı za­manda, Halvetiyye'nin Şerkâviyye kolu­nun faal bir mensubu ve tarikatın ku­rucusu Ahmed b. Şerkâvî el-Halîfînin önde gelen talebeleri arasında bulunu­yordu.

Nisan 1936'da vefat etti; Kahire'de Abbâsiyye semtindeki Karâfetül-hafîr Mezarlığı'na defnedildi.

Başta fıkıh ve tasavvuf olmak üzere naklî ve aklî ilimlerle ilgili kaleme aldığı eserlerin büyük bir kısmı yayımlanmış­tır.

Eserleri :

Eserlerinden bazıları şunlardır:

 • Bülûğu's-sûl fî medhali ilmi'l-usûl;
 • el-Kavlü'l-câmi fi'l-keşf 'an mukaddimeti Cem'i'l-cevâmi;
 • el-Kavlü'l-mü-bîn fî hukmi'l-mu 'âmele beyne'l-ecânib ve'l-müslimîn,
 • el-Fuşûlü'l-vâfiyât fî ahkâmi'l-mu 'âmelât;
 • Fetâvâ şeriyye;
 • el-Mevâris fi'ş-şerîati'l-lslâmiyye,
 • Şerhu'l-Mevridi'r-Rahmânî fi't-tevhîd ve 't- taşavvuf;
 • Hükm ü 't- tevess ül bi'l-enbiyâ' ve'l-evliyâ';
 • İthâfü'l-verrâd bi-eşiccati'l-evrâd
 • es-sâdeti'l-Halvetiyye;
 • el-İfâdâtü'1-kudsiyye fî be­yânı ba'di'l-ıştılâhâti'l-hikemiyye;
 • et-Tasavvurâtü l-evveliyye fi 'l-metâlibi -hikemiyye,
 • Ta'lîka alâ Risâleti'l-Âmilî fî ilmeyi'l-cebr ve'l-hisâb,
 • el-Hâşiyetü'l-kübrâ 'ale'l-Ma "külâti'l-hikemiyye fi'l-felsefe,
 • Unvânü'l-beyân fî 'ulûmi't-tibyân;
 • el-Medhalü'l-münîr fî mukaddimeti 'ilmi't-tefsîr;
 • et-Ta 'lîk alâ Nuhbeti'l-fiker.