Hit (1086) Y-2549

Acibe El Bağdadiyye acibe Bint Muhammed B Ebi Galibel Bakdari El Bağdadiyye

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Bağdat D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 647/1249-50
Görevi : Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Acibe el Bağdadiyye , Davüs sabah

Acîbe bint Muhammed b. Ebî Gâlib el-Bâkdârî el-Bağdâdiyye

Kadın muhaddis.

Dav'ü's-sabâh lakabıyla da bilinir.

Bağdat'ta doğdu.

Babasından ve zama­nın meşhur âlimlerinden okudu.

Abdul­lah b. Mansûr el-Mevsılî ve Ebü'l-Meâlî Muhammed el-Lemmâs'tan çeşitli ki­taplar, hafız Muhammed b. Ebû Bekir el-İsfahânîden Begavrnin Şerhu's-Sünne'sini ve başka hadis kaynaklarını, Abdülhak el-Yûsufîden de Şâfirnin İhtilâ-fü'l-hçdîş'i ile Buhârînin et-Târihu'l-kebîr'ini ve diğer çeşitli kitapları dinle­yip rivayet etmiştir.

Acîbe, Mes'ûd es-Sekafi ve Ebû Ab­dullah er-Rüstemî tarafından kendileri­ne icazet verilen âlimlerin son halkasını teşkil eder.

Kendisinden de muhaddis Afifüddin Muhammed el-Harrât, Sirâceddin Ebû Hafs Ömer el-Kazvînî ve Mahmûd b. Ali ez-Zâkıff gibi meşhur âlimler muhtelif kitapları rivayet etmiş­lerdir.

Şeyhlerini ve isnadlarını ihtiva eden on cüzlük bir meşyeha'sı bulun­maktadır.

Doksan üç yaşlarında iken Bağdat'ta vefat etmiştir.