Hit (1874) Y-1295

Abdullah Aydınlı

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : aaydinli@sakarya.edu.tr
D.Yeri : Çaykara / Trabzon D.Tarihi : 13.11.1952
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdullah Aydınlı

Eğitim

Lisans: İslami ilimler fakültesi, Atatürk üniversitesi, 1977

Doktora: hadis, Atatürk üniversitesi, 1982

ESERLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

· Aydınlı, A.,"Hadis Rivâyetinde Yazının Kullanımı ve Güvenilirliği", Milletlerarası "Sünnetin Dindeki Yeri", Sempozyumu, 18-20 Kasım 1995, İstanbul.

· Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

· Aydınlı, A., "Kendi Dilinden Hz.Peygamber", Hz.Peygamber ve Aile Hayatı, İstanbul,

· t.y., s.67-87

· Aydınlı, A., "Bir Hadîsci Olarak Ahmed Ziyâuddîn Gümüşhanevî", Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhanevî -Sempozyum Bildirileri-, 11-12 Temmuz 1992 Cumartesi-Pazar, İstanbul, t.y. s.61-72

· Aydınlı, A., "Hz.Peygamber'in -s.a.s.- Terbiyesinde Yetişen Çocuklar", İslâm'da Aile

· ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu (Tebliğ ve Müzakereler) I, İstanbul, t.y., s.303-313.

· Aydınlı, A., "Rivayet Asrında Sünnet", Kur'an ve Sünnet Sempozyumu Ankara, 1-2 Kasım 1977, İstanbul

· Aydınlı, A., "Hadis Karşıtlığı'nın Yeni Gerekçeleri", İslâm'ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri Kutlu Doğum Sempozyumu-2001, Ankara-2003, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s.141-151.

Kitap

· Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis, İstanbul, 1986, 248 s.

· Hadis Istılahları Sözlüğü, İstanbul, l987, 197 s.

· Ukûdu'd-Durer fî Hudûdi İlmi'l-Eser, Seyyid Hamid el-Bandırmavi'den tahkik, Erzrurum-Adapazarı, bilgisayar çıktısı.

· Sünen-i Dârimî -tercüme ve tahkik-, 1.cilt, İstanbul, Mart 1994, 504 s.; 2.cilt, İstanbul, Ocak 1995, 486 s.; 3. cilt, İstanbul, Ocak 1996, 480 s.; 4.cilt, İstanbul, Temmuz 1996, 464 s.; 5.cilt, İstanbul, Temmuz, 1996, 560 s.; 6.cilt, İstanbul, Eylül 1996, 520 s.

Makaleler

· "Hz. Peygamber’in İslâm Öncesi Seyahatleri", Prof. Dr. Muhammed Hamidullah'dan tercüme, Ata. Ünv. İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi, sayı:4, (Ankara, l980), s.327- 342.

· "İmlâ' Usulü ve es-Sem'ânî'nin "Edebu'l-İmlâ' ve'l-İstimlâ'"ı, Ata. Üni. İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi, sayı:5, (Erzurum, 1982), s.175–188.

· "Bilgisayar Vasıtasıyla Sünnet-i Şerîfe'yi Toplama ve Tasnîf İçin Bir Tasarı", Dr.Abdulazîm ed-Deyb'den tercüme, Diyanet Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 1984 (Ankara), c.20, sayı:1, s.57-64.

· "Hadislerin Değerlendirilmesi (I)", Diyanet Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 1985 (Ankara), c.21, sayı:2, s.29-34.

· "Hadislerin Değerlendirilmesi II", Diyanet Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 1985 (Ankara), c.21, sayı:3, s.8-13.

· "Hasan Basrî -Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri-", Ata.Üni.İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 8, (Erzurum, l988), s.91-113.

· "Sünnetin Geçmişte ve Günümüzde İhmali Meselesi", Dr.M.M. el-A'zamî'den tercüme, Ata.Üni. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı:8, (Erzurum, l988), s.281-302.

· "Sünnetin Kaynağı Hakkında", Din Öğretimi Dergisi, Aralık 1992 (Ankara), sayı:37, s.48-54.

· "Ceninin Gelişimi 40 Günde Tamamlanır", Sağlığınız, Haziran 1997, sayı: 7, s.25.

· "Peygamberimizin Şemâili", SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/2000, İstanbul 2000, s.295-300.

· "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu", SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/2000, İstanbul 2000, s.301-313.

· "Bir 'Düşünce'de Hadis Metodolojisi", SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/2000, İstanbul 2000, s.315-321.

· "Sahih-i Buhari'nin Fransızca Çevirisi Dolayısıyla', Prof. Dr. Muhammed Hamidullah'dan çeviri, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 10, Kış 20