Hit (792) Y-3980

Alkami, Şemsüddin Muhammed b. Abdirrahman b. Ali el Alkami

Künyesi : Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân b. Alî el-Alkamî Lakabı : Kevkebî
Tabakası : 15.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kâhire D.Tarihi :
Ö.Yeri : Kâhire Ö.Tarihi : 969(1561-62)
Görevi : Hoca,Muhaddis Uzm.Alanı : Fıkıh,Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Alkamî, Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân b. Alî el-Alkamî

Kahire'de doğdu (897/1491-92);

daha çok Alkamî veya Şems el-Alkamî diye tanındı.

Bazı kaynaklarda Kevkebî nis­besiyle de anılır.

Süyûtinin derslerine devam etti ve ondan icazet aldı.

Aklî ve naklî ilimlerde ihtisas kazandıktan son­ra uzun yıllar Ezher'de usul, fıkıh ve ha­dis okuttu.

Hayır sever bir zengin olma­sı sebebiyle fakirlere yardımdan ve ca­mileri tamir ettirmekten hoşlanırdı.

Ölü­müyle ilgili olarak farklı tarihler zikrediliyorsa da 969 (1561-62) yılında Kahi­re'de vefat ettiği bilinmektedir.

Eserleri:

El-Kevkebü'l-münîr bi-şerhi'l-Câmici's-Sağir

Mülteka'l-bahreyn fi'l-cem bey­ne kelâmi'ş-şeyhayn

Muhtasara ithâfü'l-mehere bi-etrâfi'l-'aşere

Et-Tuhafü'z-zırâf fî telhîsi'l-etraf (Medine'de Arif Hikmet Kü­tüphanesinde bulunmaktadır. bk. Zirik­lî, VI, 196).

Kabesü'n-neyyireyn alâ Tefsîril-Celâleyn