Hit (2420) Y-3350

A. Saim Kılavuz

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Kelam
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

A. Saim Kılavuz

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek İslam Enstitüsü, 1975.

Doktora: İman ve Küfür Arasındaki Sınır, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1983.

ESERLERİ

Kitap

· İman-Küfür Sınırı, İstanbul 1982, 1984, 1994, 2000, 2003.

· Din Kültürü Ahlâk Bilgisi (H. Algül-O. Çetin-A. Köten ile birlikte), İstanbul 1984, 1985, 1986, 1988, 1990.

· Anahatlarıyla İslâm Akaidi ve Kelâma Giriş, İstanbul 1987, 1990, 1995, 2000, 2002.

· Ebû Seleme es-Semerkandî ve Akaid Risalesi, İstanbul 1989.

· İslâm İnancında Cin, Bursa 1994.

· T. D. V. İlmihal (Akaid kısmı), İstanbul 1998.

· 99 Soruda İslâm Akaidi, İstanbul 1998.

· Akaid (İHL ders kitabı), İstanbul 1997.

· Kelâm (İHL ders kitabı), İstanbul 1997, 1998.

· İslâm'da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi (Akaid ve Kelâmla ilgili maddeler ve redaktörlük), ed. İ. Kâfî Dönmez, İstanbul 1997.

Kitap Bölümü

· “Allah’ı Bilmek: Allah”, İslâm’a Giriş: Gençliğin İslâm Bilgisi içinde, ss. 41-59, ed. Hayati Hökelekli, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006, (U. Murat Kılavuz ile müşterek yayın).

· “Hayreddin Karaman”, Çağdaş İslâm Düşünürleri içinde, ss. 301-346, ed. Cağfer Karadaş, Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.

Makale

· "Bişr b. Ğıyâs el-Merîsî, Hayatı, Görüşleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri", U. Ü. İ. F. Dergisi, c. II, sy. 2, 1987.

· "Hasan b. Ali el-Berbehârî, Hayatı ve İtikadî Görüşleri", U. Ü. İ. F. Dergisi, c. II, sy. 2, 1987.

· "Peygamberlik ve Vahiy Müessesesi", T. D. V. Kutlu Doğum II, Ankara 1992.

· “The Human Responsibility Problem in Islamic Theology: The Case of Generated Acts”, The Islamic Quarterly, vol. 50, issue: 3, pp. 201-216, London 2006, (U. Murat Kılavuz ile müşterek yayın).

Bildiri ve Müzakere

· “Peygamberlik ve Vahiy Müessesesi”, Kutlu Doğum Haftası II Sempozyumu, 1-7 Ekim 1990,

· Ankara; Kutlu Doğum Haftası II, ss. 25-49, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1992.

· Prof. Dr. Nureddin Itr’ın “Âhâd Hadislerin İtikatta Delil Olması” Başlıklı Tebliğinin Müzakeresi, Uluslararası Sünnetin Dindeki Yeri Sempozyumu, 18-20 Kasım 1995, İstanbul;

· Sünnetin Dindeki Yeri, ss. 227-232, Ensar Neşriyat, İstanbul 1997.

· Prof. Dr. Hüseyin Atay’ın “İslâm Medeniyetinin Çöküş Sebepleri ve Yeni Bir Atılımın Ön Şartları” Başlıklı Tebliğinin Müzakeresi, II. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı, 10-11 Mayıs 1997,

· İstanbul; İslâm ve Modernleşme, ss. 225-227, İSAM Yayınları, İstanbul 1997.

· Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz’un “Ebû Hanîfe’nin Kelâmî Görüşleri ve Sünnî Kelâmın Oluşumuna Etkileri” Başlıklı Tebliğinin Müzakeresi, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, 16-19 Ekim 2003, Mudanya – Bursa; İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve

· Düşünce Sistemi, c. 2, ss. 157-159, Kurav Yayınları, Bursa 2005.

· Prof. Dr. Mustafa Öz’ün, “Şiî Fırkaların Hz. Ali Tasavvuru” Başlıklı Tebliğinin Müzakeresi, Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004, Bursa; Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali, ss. 187-188, Bursa İl Müftülüğü Yayınları, Bursa 2005.