Hit (1401) Y-3483

Abdurrahman Haçkalı

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : abhackali@yahoo.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdurrahman Haçkalı

Eğitim

Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1992

Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995

Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

Yabancı Diller: İngilizce, Arapça

ESERLERİ

Tez

· Y.Lisans Tezi: İslam Hukukunda Satım Akdiyle İlgili Şartlar, 19 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 1995

· Doktora Tezi: İzzuddin b. Abdisselam'da Maslahat Nazariyesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 1999

Makaleler

· Muhammed. b. İdris es-Şâfiî. Ondokuz Mayıs Ünv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı 10. (N. J. Coulsonun A History of Islamic Law adli eserinin bir bölümünün İngilizceden çevirisi.

· İslâm Hukuk Tarihînde Maslahat Tanımları ve Bunların Analizi İslâmî Araştırmalar Dergisi, c. XIII, sy. 1, ss. 47–61.

· İslâm Hukuk Metodolojisinde Gayeci Yaklaşım: Gazâlînin İçtihat Anlayışında Maslahatın İşlevselliği, İslâmî Araştırmalar Dergisi, c. XIII, sy.: 3-4, ss. 451–465.

· İslâm Hukuku Açısından Akit Serbestîsi Prensibi, Dini Araştırmalar, c. 5, sy. 3 (2002), ss. 119–136.

· El-Iz b. Abdisselâmda maslahat ve İçtihat İlişkisi", Makasıd ve İçtihat, Edit: Ahmet Yaman, Konya 2002, ss. 247–268.

· Hanefi Mezhebi İçtihat Geleneğinin Tümdengelimci Yönü Üzerine, İslami Araştırmalar Dergisi, c. 15, sy. 1–2, ss. 283–290.

· "Ehl-i Hadis - Ehl-i Rey Ayrışması: Fıkhı mı İtikadı mı?", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 2, ss. 59–68

Kitap

· İslam Hukuk Tarihinde Gayri İçtihat Metodunun Gelişimi, Etüt Yayınları, İstanbul, 2004.

· Kirmastizade Yusuf Efendi, Zubdetu'l-Vusûl ilâ Umdeti'l-Usûl, (thk.: Abdurrahman Haçkalı). (Baskıda)