Hit (1407) Y-1669

Adnan Koşum

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : akosum@ilahiyat.sdu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdulkerim Aydın/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Adnan Koşum

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümünde yardımcı doçent doktor olarak görev yaptı.
Din eğitimi, hukuk, hukuk felsefesi, insan haklan, demokrasi, ekonomi, İslâm ekonomisi, ceza felsefesi ve hukuku, İslâm araştırmalarında çağdaş yorum ve yaklaşımlar gibi konularda araştırmalar yaptı.
Makaleleri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, İslâmi Araştırmalar, Ekev Akademi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, İslâmiyât, Diyanet dergilerinde yayımlandı.

Eğitim

Lisans: Marmara Ünv. İlahiyat Fak. İlahiyat Böl. 19.06.1993

Yüksek Lisans: Marmara Ünv. Sosyal Bil. Ens. İslam Hukuku Bilim Dalı 22.09.1995

Doktora: Marmara Ünv. Sosyal Bil. Ens. İslam Hukuku Bilim Dalı 10.09.1999

ESERLERİ

Kitaplar

· Koşum, A. İslam Hukuk Doktrininde Yargı Hataları (Önleyici Tedbirler ve Hatalardan Doğan Sorumluluk) Fakülte Kitabevi, Isparta 2004, 211sf.

· Koşum, A. Nasları Anlama ve Yorumlamada Yöntem Sorunu, Fazlur Rahman Örneği, İz yayıncılık, İstanbul 2004, 209 sf.

Makaleler

· İslam Hukuk Doktrininde Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü, Dokuz Eylül Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Yaz, sayı: XVI, Sonbahar-İzmir, 2002, s. 235–263

· İslam Hukukunda Kadının Yargıçlığı Problemi, SDÜ. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 10, yıl:2003/1, s. 63–76.

· İslam Hukukunda Siyaseti Şeriyye Kavramı, İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt: 16, Sayı/No:3, Yıl:2003.

· İslam Hukukunda Düşünce Özgürlüğünün Dinamikleri, Ekev Akademi Dergisi, yıl: 8, sayı: 21, Güz: 2004, s. 39–52.

· Osmanlı örfi Hukukunun İslam Hukukundaki Temelleri, Selçuk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, Say? 17. Bahar 2004, ss. 145–160.

· İslam Hukukunda Sivil İtaatsizlik Olgusunun Yeri, İslamiyat. Cilt: 8, sayı: 1, Ocak-Mart–2005, s. 41–57.

· Ahkâm-ı Hamse ile Kant'ın Ödev Ahlakını Ödeve Yaklaşımları Açısından Karşılaştırma Denemesi, Marife Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 1, Bahar, 2006, Konya, ss. 77–95.

· Hukukun İşlevleri Arasındaki Zıtlık ve Adaletin Üstünlüğü Bakımından İslam Hukuku, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (47) 2006, sayı:1, Ankara, ss. 55–66.

· İçtihatta Hata ve İsabet Tartışmaları Işığında Öznellik ve Nesnellik Sorunu, Usul, 5, (2006/1), Adapazarı, 5–32.

· İslam Hukukunda Evlilik Dışı İlişki Sonucu Dünyaya Gelen Çocukların Babalarına Mirasçılığı Sorunu, Dini Araştırmalar, Cilt:9, Sayı:27, Ocak-Nisan 2007, Ankara, ss. 151–169.

· Ahkâm-ı Hamsenin Kökeni ve İlk Dönem Fıkıh Usulü Literatüründe Gelişimi Üzerine, İslami İlimler Dergisi, Yıl:3, Sayı 1, Bahar 2008, Çorum, ss. 107–124.

· İslam Hukukunda Ölüm Cezası, SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, sayı: 5, yıl: 1998, s. 113–147.

· İslam Hukukunda Hırsızlık Konusunda Yeni Yaklaşımlar" Diyanet İlmi Dergi, Cilt:37, Sayı:3, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2001

Bildiriler

· Koşum, A. Hz. Muhammed'in Ticaret Hayatında Ahde Vefa İlkesi ve Uygulama Örnekleri", Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, Çorum 2007, ss. 571–577.

Tezler

· Yüksek Lisans Tezi: Koşum, A. İslam Hukukunda Taksim, Marmara Un. Sosyal Bilimler Enstitüsü

· Doktora Tezi: Koşum, A. İslam Hukukunda Cezayı Ağırlaştırıcı Nedenler, Marmara Un. Sosyal Bilimler Enstitüsü