Hit (934) Y-1891

Ahmed Hilmi Hocazade

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Eğin [Kemaliye] / Erzincan D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1914 (1332)
Görevi : Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed Hilmi Hocazade

Eğin'lidir.

Feyz alma ve tahsil yeri İstanbul'dur.

Genç denecek bir yaşta iken 1332 senesinde vefat etmiştir.

Eşrefzâdeler diye tanınan ailesinin soyu Halvetiyye tarikatının ikinci piri Yahyâ-yı Şirvânî'ye ulaşır.
Nakşibendi şeyhlerinden İzmirli Osman Nuri Efendiye mensup idi.
1907 yılında yayımlanan Ziyâret-i Evliya adlı eserinde adının önüne koyduğu "Maarif Nezâret-i Celilesi teftiş ve muayene heyeti azasından" ifadesi dışında mesleği ve öğretim durumu hakkında bilgi yoktur.
Karacaahmet Mezarlığında hattat Şeyh Hamdullah Efendi'nin kabrinin yakınlarına gömüldü.

Eserleri:

Hadîkatü'l-Evliyâ (Ekseri kısımlarını Harîrî-Zâde Kemal Efendi'nin (Tibyan)ından terceme edilmek üzere meydana getirmiştir. 8 kitaptır)

Mir'ât-ı Hazret-i Muhyiddîn-i Arabi (1897-98)

Mir'at-ı Bâyezîd-i Bistâmi ve Ebü'l-Hasan Harakâni (1901-02)

Seyyid Yahya eş-Şirvâni (1901-02)

İbrâhim Gülşeni (1904-05)

İmam Gazali (1904-05)

Ziyâret-i Evliya (1907-08) (İstanbul'da medfun büyük velilerden bâzılarının hayatlarını konu almıştır)

Ravzatül-kurrâ ve Târih-i Kur'ân-ı Kerim (1959) (Kurrâ-ların tabaka ve hayatlarını beyan eder) (Tamamlanamamıştır)

Menâkıb-ı Evliya(Kurrâ-ların tabaka ve hayatlarını beyan eder) (Tamamlanamamıştır)