Hit (709) Y-3720

Ali Cevheri Efendi

Künyesi : Lakabı : Mennik
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Maraş Ö.Tarihi : 991 (1583)
Görevi : Kadı,Tarihçi Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Cevheri Efendi “Ali Bin Bali”

Budin (Budapeşte) Kadısı iken vefat eden kadılar sınıfından Alaiyyeli Uzun Bali Efendi’nin oğlu olup (Mennik) şöhreti ile bilinirdi.

İstanbul’da tahsilini tamamladıktan sonra niyabet (kadılık) ile bir çok yerde bulunup 991 (1583) tarihinde Maraş Naibi (kadısı) iken vefat ederek Alaüddevle Camii avlusunda defn edildi.

Eserleri:

Tarihin hal tercemeleri şu’besinden (El-Ikdü’l-Manzum Fi Zikr-i Efazılı’r-Rum) ile tarihten (Nadiretü’z-Zemen Fi Tarihi’l-Yemen) isminde seçkin tarihi vardır.

Haşiye-i Şerh-i Miftahu Mine’l-Belağa

Metn ü Şerh Mine’s-Sarf

Haşiye-i Alel-Hidaye Mine’l-Fıkh

Risaletü’ş-Şem’iyye Mine’l-Fıkh

Hayrü’l-Kelam Fi’n-Naksi An Ağlatı’l-Avam

Arapça kasideleri de kuvvetlidir.

Zikr edilen kitablardan birincisi bir nev’i (Şakayik-ı Numaniyye)ye Arapça yazılan bir zeylden ibaret olup sonradan (Şakayik) ile beraber Mısır’da bastırılmıştır.

Şeyh Ömer ibnü Muhammed Eş-Şami El-Hanefi’nin fetva ilminden bahseden (Nisabu’l-İhtisab) adlı eserini de terceme etmiştir.

Eserlerinden yalnız Şakayık Zeyli basılmıştır.