Hit (1110) Y-3715

Abdürrezzak Efendi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1170 (1757)
Görevi : Müezzin Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdü’r-Rezzak Efendi

Tarih ilminin hal tercemeleri alanında uzman ulemadan mütteki bir zat olup Eyyüb’lüdür.

Eyyüb Sultan Camii Müezzin-başısı ve Cum’a vaizi idi.

1170 (1757) tarihinde vefat ederek Eyyüb civarında Küçük Emir Efendi’nin yanına defn edildi.

Eserleri:

Eyyüb Camii civarında medfun olan bazı zatların mezarlarının tayinine dair:

(Şerhü’s-Sudur Fi Ma’rifeti’l-Kubur) ile (Tuhfetü’l-Ahbab – Menakıb-ı Şeyh Vefa),

Tuhfetü’l-İhvan – Menakıb-ı Akşemseddin

Hediyyetü’l-Esdika – Menakıb-ı Ahmed Buhari

Tuhfetü’s-Sürur

Menakıb-ı Ebu’s-Suud

Menakıb-ı Şeyh Cemaleddin İshak Karamani

Hadayiku’l-En’am fi-Fezaili’ş-Şam isimlerinde risaleleri vardır ki hepsi Es’ad Efendi Kütüphanesinde vardır.

Bir de Hz. Halid (r.d.)den menkul hadislerin şerhine dair risalesi vardır.