Hit (5780) K-555

İlmi Ah­lak

Yazar Adı : Ali Kemal (Ali Rıza) İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-01 Güncelleyen : /2008-08-01

İlm-i Ah­lâk (İstanbul 1330).

Halep'te Mekteb-i İdâdî muallimi bulunduğu sırada Maa­rif Nezâreti tarafından açılan yarışmaya katılmak için idadilerin yedinci yılı ders programına uygun olarak hazırladığı bir eserdir.

Ahlâk-ı amelî ve ahlâk-ı nazarî olmak üzere iki ana bölümden meyda­na gelen ve yazarının daha çok "ferdî ve içtimaî ahlâk" üzerinde durduğunu belirttiği bu eser dinî kaynaklara, bil­hassa konu ile ilgili âyet ve hadislere da­yanılarak hazırlanmıştır.

"Hatime" kıs­mında belirttiğine göre yazar eserini sa­de bir dille kaleme almakla beraber ge­rektiğinde edebî bir üslûp kullanmış, bu arada konu ile ilgili Arapça ve Farsça be­yitlerle kelâm-ı kibarlara da yer vermiş­tir.

Hadisler konusunda Sahîh-i Buhârî ile Süyûtinin el - Camiu's- sağır'inden istifade ettiğini ve mevzu hadisler için de Süyûtinin el-Le'âli'l-masnû'a fi'l-ehâdîsi'l - mevzuasına başvurduğunu belirtmiştir.

Eser Ali Kemal'in dinî bil­gi ve görüşlerini aksettirdiği kadar dinî kaynaklara hâkimiyetini de göstermekte ve şimdiye kadar sözü edilmeyen önemli bir yönünü ortaya koymaktadır.

İlk Os­manlı ateistlerinden Bahâ Tevfık, Fel­sefe Mecmuası'nda (nr. 4, s. 49-55, İs­tanbul 1329) Ali Kemal'in bu kitabını ten­kit ederken, eserin Şark ve Garp kay­naklarından derlenmiş bir "parça boh­çası" gibi olduğunu ileri sürerek fayda­landığı bazı Fransız yazarlarını cahil ve değersiz kişiler diye vasıflandırmış, Ali Kemal'i de bilgisizlik ve haddini bilmez­likle itham etmiştir.

Fakat daha sonra Ahmed Nebil ile birlikte çıkardığı Psi­koloji kitabında, Ali Kemal'i tenkit eder­ken cahil ve değersiz bulduğu Etienne de Laoutiere'i överek sözlerinde ciddi olmadığını göstermiştir.
...