Hit (3334) K-1102

İhkakul Hak bi İbtalil Batıl fi Muğisil Halk fi Tercihil Kavlil Hak

Yazar Adı : Muhammed Zahid el Kevseri İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-16
İhkâku'l-hak bi ibtâli'l-bâtıl fî Muğisi'l-halk fî tercîhi'l-kavli'l-hak

İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’ye ait Muğisü'l-halk adlı eserde savunulan, İmam Şâfiî’nin en büyük müctehid ve en iyi mezhebin kurucusu olduğu, Ebû Hanîfe ile mezhebinden daha üstün kabul edilmesi gerektiği yolundaki iddiaya karşı yazılmıştır.
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in veziri Amîdülmülk el-Kündürî’nin girişimleriyle Nîşâbur’dan ayrılmaya mecbur bırakılan Cüveynî eserini, kendisini Hanefî mezhebi konusunda olumsuz bir düşünceye sevkeden bu olayın etkisiyle yazmıştır.
(Kahire 1360, 1988; Beyrut 2003). <
...