Hit (4385) K-256

La Faillite Morale de la Politique Occidentale en Orient

Yazar Adı : Ahmed Rıza İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-07 Güncelleyen : /2008-07-07

La Faillite Morale de la Politique Oc­cidentale en Orient (Paris 1922)

Batı dünyasının asırlar boyunca Hıristiyanlık taassubuyla Türkler'e ve müslümanlara karşı beslediği kin, nefret ve düşmanlık kadar yapmaktan çekinmediği korkunç zulüm ve haksızlıkları da doğrudan doğ­ruya Avrupalı yazarlara dayanarak orta­ya koyan bu eser, aslında Batı kamuo­yunu uyarmak gayesiyle kaleme alınmış ve bunda da bir ölçüde muvaffak ol­muştur.

Aynı zamanda muhteva itiba­riyle de hıristiyan Avrupa'nın İslâm dün­yasına bakış açısını anlatması bakımın­dan önemli görülerek daha yayımlan­dığı yıl Tunuslu tanınmış gazeteci ve fi­kir adamlarından Sâdık ez-Zemerlî ve Mehmed Burgiba tarafından İflâsü'l-edebî li's-siyâseti'l-ğarbiyye bi'l-meşrık adıyla Arapça'ya çevrilmiştir (Tunus 1922).

Eser, Batının Do­ğu Politikasının Ahlaken İflâsı adıyla Türkçe'ye de çevrilmiştir (trc. Z. Ebüzziya, istanbul 1982; 2 bs. Ankara 1989).

...