Hit (1474) Y-549

Mehmet Necmettin Bardakçı

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : bardakci@ilahiyat.sdu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi) Mezuniyet : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi)
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Necmettin Bardakçı

1981yılında Atatürk Üniv. İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisansını aynı fakültede tamamladı.
Özellikle tasavvuf alanında sürdürdüğü çalışmalarını değişik yayın organlarında yayımladı.
Makale ve çevirileri, S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Türk Yurdu, Arayışlar, Islâmiyât, Tasavvuf, Yeni Türkiye (Türkler Özel Sayısı) dergilerinde yayımlandı.
Sempozyumlarda sunduğu bildirileri tam metin ve özet olarak yayımlandı.

Halen Süleyman Demirel Üniv. İlahiyat Fak. Temel İslâm Bilimleri Tasavvuf Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Kitaplar:

1999, İbn Meserre, El-Müntekâ Müttakîlerin Yolu, İnsan Yayınları İstanbul.

2000, Sosyo Kültürel Hayatta TASAVVUF, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta.

2005, Endülüslü Sûfî İbnü'l-Arîf ve Mehâsinü'l-Mecâlis, Sır Yayıncılık, İstanbul.

2005, Sosyo Kültürel Hayatta TASAVVUF, Gözden Geçirilmiş 2. baskı Rağbet Yayınları, İstanbul.

Bardakçı, M.Necmettin, 2008, Eğirdir Zeynî Zâviyesi ve Şeyh Mehmed Çelebi Divanı (Hızırnâme), Sinan Ofset Isparta Eğirdir.

2008, Millî ve Mânevî Değerler Işığında Kendini Keşfet, Fakülte Kitabevi, Isparta.

2008, Hz. Peygamber'in Hayatından Bir Gün, Fakülte Kitabevi, Isparta.

Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitapta Bölüm Ve Ünite Yazarlığı:

2008, "İslâm Düşüncesinde Tasavvuf ve İnsan-ı Kâmil", Süleyman Uludağ Kitabı,Dergah Yayınları İstanbul 2008, ss. 227-238.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makaleleri:

1996, "Kuzey Kafkasya'nın Bağımsızlık Mücadelesinde Tasavvuf ve Tarikatların Rolü", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2, Yıl:1996, Isparta 1996.

1997, "Akşemseddin'in Tasavvuf ve Devlet Anlayışı", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, Isparta 1997.

1998, "Türklerin Sosyo Kültürel Hayatında Tasavvuf ve Tarikatlar", Türk Yurdu, Eylül 1998, Cilt:18, Sayı: 133, Ankara 1998.

1998, "İsmail Hakkı Bursevî'nin Musa Hızır Kıssası Yorumunun İlim - Marifet Uygunluğu Açısından Kısa Bir Değerlendirmesi", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Isparta 1998.

1999, "Tasavvufî Düşünceye Kaynak Olması Açısından Bazı Hadisler Üzerine Bir İnceleme", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 1, Sayı: 1, Isparta 1999.

1999, "Osmanlı Devletinin Kuruluş Sürecinde Tasavvuf ve Tarikatlar", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 1, Sayı: 2, Isparta 1999.

1999, "Osmanlı Devleti'nin İmparatorluğa Geçiş Sürecinde Tasavvuf ve Tarikatlar", İslâmiyât, Cilt: 2, Sayı: 4, Ankara 1999.

1999, "Tasavvufi Bir Terim Olarak Tevessül ve Vesile", Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Ankara 1999.

1999, "Osmanlı Devleti'nin Fetret Dönemi ve Şeyh Bedreddin Hareketi" SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:4, Isparta 1999.

2001, "İhya'nın Türkçe Çevirisindeki Bir Pasaj Üzerine Bazı Değerlendirmeler", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl:3, Sayı: 5-6, Isparta 2001.

2003, "Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesindeki Tasavvufla İlgili Yazma Eserler", Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:4, Sayı:11, Ankara 2003.

2003, "Yusuf Kıssasına Metaforik Bir Yaklaşım", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 5, Sayı: 9-10, Isparta 2003, ss. 71-90.

2004, "Ben ve Öteki Bağlamında Doğu Batı İlişkileri", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 6, Sayı: 11, 2004/11, Isparta 2004, ss.1-18.

2005, "Mevlânâ Perspektifinden Gençlik Problemleri ve Çözüm Yolları" Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:6, Sayı:14, Ankara 2005,

2005, "Türk Tasavvuf Geleneğinde Kadın" Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 7, Sayı: 13, Isparta 2005, s. 31-44

2007, "Cemâl-İ İlâhîye Ayna Bir Yıldız: Mehmed Necmeddin Okyay", Tasavvuf, Yıl: 8, Sayı: 18, Ankara 2007, ss. 103-111.

2007, "Sûfîlerin Zikir Yöntemlerinin Âdâb-Erkân Bağlamında Tasavvuf Kültürüne Katkıları", Arayışlar, Yıl:9, Sayı:17, Isparta, ss. 15-38.

"Mevlâna'nın Evrensel Sevgi ve Hoşgörü Anlayışı", Marife Bilimsel Birikim, Yıl: 7, Sayı: 3, Kış 2007 Konya, ss. 29-44.

2007, "Mevlâna'nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2007 Ankara, ss. 55-77.

2008, "Mevlana'ya Göre İnsanın Mahiyeti ve Kâmil İnsan Olma", Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Yıl: 2008, Sayı: 50, Ankara Nisan 2008, Doğumunun 800. yılında Mevlana Özel Sayısı, ss. 1-14.

2008, "Ölümsüzlük Düşüncesi ve Ölüm Sezgisi Üzerine", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 10, Sayı: 19, Isparta 2008, s. 121-141.

2008, "Türk Sufiliğinin Batı Dünyasının Sosyo-Kültürel Hayatına Etkileri", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 10, Sayı: 20, Isparta 2008, s. 1-18.

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

Bardakçı, M. N., 2007, "İslâm Kültür ve Medeniyetinin Batıya Açılan Kapısı: Endülüs", Kültür, Üç Aylık Kültür Sanat Dergisi, Sonbahar 2007, Sayı: 8, İstanbul, ss.44-51.

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makaleleri:

2002, "Türklerin Sosyal Ve Kültürel Hayatında Tasavvuf Ve Tarikatlar", Yeni Türkiye Dergisi Türkler Özel Sayısı, Mart 2002.

2002, "Kafkasya'nın Bağımsızlık Mücadelesinde Tasavvuf Ve Tarikatların Rolü", Yeni Türkiye Dergisi Türkler Özel Sayısı, Mart 2002.

2002, "Şah-ı Nakşibend ve Türk Dünyasındaki İzleri", Yeni Türkiye Dergisi Türkler Özel Sayısı, Mart 2002.

2008, "Ebu Tâlib el-Mekkî'de İrfanî Bilgiye Yükseliş", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008/2, Sayı: 21, Isparta 2008, s. 83-98.

Hakemli Dergide Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar:

1999, "İbn Arabî'ye Farklı Bir Yaklaşım Örneği", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 1, Sayı: 2, 1999/2, Isparta 1999.

2001, "Alevîlik Tarihiyle İlgili Bir Kitap Üzerine" Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 3, Sayı: 5-6, Isparta 2001.

Ezelî Hikmetin Işığında İnsanın Ruh Âleminde Bir Seyahat, "Toshihiko Izutsu, TAOCULUK'TAKİ ANAHTAR KAVRAMLAR, İbn Arabî ile Lao Tzû ve Çuang Tzû'nun Mukayesesi, çeviren: Ahmed Yüksel Özemre, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2001, 304 s.", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 5, Sayı: 9-10, 2003/9-10, Isparta 2003.

Türk Milletinin Asırlardır Kanayan Bir Yarasına Parmak Basan Bir Çalışma, "Saim Savaş, XVI. Asırda Anadolu'da Alevîlik, Vadi Yayınları, Ankara 2002, 255 s." Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, Isparta 2003/1.

Melâmetîlik Hakkındaki Bir Araştırma Üzerine, "Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik, İnsan yayınları, İstanbul 2003, 448 s." Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 6, Sayı: 11, 2004/11, Isparta 2004.

"XVII. Yüzyıl Osmanlı Tasavvuf Kültürüne Açılan Bir Pencere" Bilal Kemikli, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Müfid ü Muhtasar, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, 262 sayfa. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 12, Isparta 2004/1

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiriler:

2000, "Hz. Peygamber'in Ahlâk Anlayışının Mutasavvıflara Yansıması", III. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta 2000.

"Türk Tasavvuf Kültüründe Gül Sembolü Üzerine Bazı Düşünceler", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005 Isparta, Gül Kitabı Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, ss.113-119.

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiriler:

"Aziz Mahmud Hüdâyi'nin Tasavvufî Düşüncesinde Ölüm ve Ölüm Sonrası Hayat" Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2005 Üsküdar, İstanbul.

"Bir Tasavvuf Mektebi Olarak Bektaşilik", Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu-I, 28-30 Eylül 2005 Isparta.

2008, 1. "Felsefe Din İlişkisi Bağlamında İbn Rüşd'ün Müjdecisi İbn Meserre", Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu, Uluslar arası İbn Rüşd Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008 Sivas.

2008, "Ahilik Yaren İlişkisi ve Simav'da Yâren Geleneği", I. Uluslar arası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008 Kırşehir.

2008, "Cumhuriyet Döneminde Devletin Tasavvuf Zümreleriyle İlişkisi", Uluslar arası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 20-22 Ekim 2008 Isparta.

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu-I, 28-30 Eylül 2005 Isparta.

Kitap Çevirisi:

1999, Muhammed İbn Meserre. Risâletü'l-İtibâr, çeviren: Mehmet Necmettin BARDAKÇI, Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 1, Sayı: 1, 1999/1, Isparta 1999.

Makale, Kitap Bölümü Ve Karar Tahlili Çevirisi:

1994, Abdülhamid Medkûr, "İslâm'da Tasavvuf", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Isparta 1994.

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Editörlük:

1999, ARAYIŞLAR İnsan Bilimleri Araştırmaları, 1999/2

2000, ARAYIŞLAR İnsan Bilimleri Araştırmaları, 200/3-4.

2001, ARAYIŞLAR İnsan Bilimleri Araştırmaları, 2001/5-6.

2005, Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 7, Sayı: 14, Isparta 2005.

2005, Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 7, Sayı: 13, Isparta 2005.

2007, Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 9, Sayı: 17, Isparta 2007.

2007, Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 9, Sayı: 18, Isparta 2007.

1999, ARAYIŞLAR İnsan Bilimleri Araştırmaları, 1999/1.

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Hakemlik:

"Âşık Sümmânî'de Aşkın Metafiziği", Tasavvuf , Sayı: 18, Ankara Ocak-Haziran 2007, ss.113-154.

"İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri", Tasavvuf, Sayı: 19, Temmuz-Aralık Ankara 2007.

website website open