Hit (1806) Y-4249

Abdulfettah Ebu Gudde

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Suriye/Halep D.Tarihi :
Ö.Yeri : Riyad Ö.Tarihi : 16.02.1997
Görevi : Akademisyen,Muhaddis,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Akaid,Arap Dili ve Belağatı,Bibliyografya,Fıkıh,Hadis,Tarih,Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : El Ezher Üniversitesi Mezuniyet : El Ezher Üniversitesi
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdulfettah Ebu Gudde

1917 yılında Suriye'nin Halep şehrinde doğdu.

İlk öğrenimini Halep'te, orta öğrenimini Hüsrev Paşa Medresesi'nde tamamladı.

1948 yılında el-Ezher'in Şeria Fakültesi'ni bitirdi.

El-Ezher'in Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nde "Eğitim Metodolojisi" üzerine ihtisas yaptı.

1961 yılında Şam Üniversitesi Şeria Fakültesi'nde öğretim üyeliğine başladı.

1965 yılında Suudi Arabistan Riyad Şeria Fakültesi'ne intikal etti.

1966 yılında Suriye'ye döndüğünde Baasçılar tarafından hapsedildi. Bir yıl hapiste kaldı.

Şeria Fakültesi'nde on yıl profesör unvanıyla Hadis, Hadis Usûlü ve Fıkıh Usûlü dersleri verdi.

Öğretim üyeliği yanında Hadis, Hadis Usûlü, Kuran İlimleri, Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Akaid, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı, Tarih, Teracim (Bibliyografya) Eğitim ve Öğretim Metodlarıyla ilgili 70'den fazla te'lif veya tahkik eseri neşretti.

Uluslararası pekçok konferansa katıldı. İlmi tebliğler sundu.

16 Şubat 1997'de Riyad'da vefat etti.

İslâmi ilimlerin hemen her birinde (Hadis, Hadis Usulü, Kuran ilimleri, Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Akaid, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı vs.) söz sahibi idi. Ancak asıl ihtisas alanı "Hadis ve Hadis Usulü" idi.

Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır, Irak, Fas, Yemen, Pakistan ve Hindistan'da kendisinden ders ve icazet aldığı yüzü aşkın hocaları arasında Muhammed Zahid el-Kevserî, Ahmed Muhammed Şakir, Abdülvehhab Buharî, Ahmed b. Sıddık el-Gumarî, Muhammed Ragıb et-Tabbah gibi muhaddisler bulunmaktaydı.

Ebu Gudde hadisle fıkhı birleştirmişti. Hem Hanefi, hem Şafii fıkhını tahsil etmişti. Fıkıh'ta hocaları arasında Ahmed Fehmi Ebu Sünne, Mustafa Ahmed ez Zerka, Mahmud Şeltut, İsa el-Beyanuni, Muhammed Hıdır Huseyn, Yusuf ed-Dicvi gibi meşhur âlimler bulunuyordu.

Hocası Mustafa ez-Zerka Ebu Gudde'nin Fıkıh istîdadını keşfetmiş ve onu Suriye'de Fıkıh Ansiklopedisi hazırlamakla görevlendirmişti.


Selef Alimleri, İslam Davası, İslam Gençliği konuları en çok işlediği konulardı. Hayatının büyük bir bölümünü (30 yılını) gurbet diyarında devamlı Suriye mercîleri tarafından takibat altında tutulma tedirginliği içerisinde geçirmiştir.

Bir müddet Suriye Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın İrşad Başkanlığı'nı üstlenmiştir.


Tahkik ettiği eserlerden bazıları şunlardır:
Kavaid Fi Ulumi'l-Hadis
Zaferu'l-Emani

el-Menanı'l-Münif

Risaletü'l-Müsterşidin

Fethu Babi'l Inaye

el-Masnu' fi ma'rifeti'l-hadisi'l-mavdu'

et-Tasrih bima tevatere fi nûzuli'l-Mesih

er-Raf'u ve't-Takmil

el-Ecvibetü'l-Fadıla

et-tibyan

Te'lif ettiği eserlerden bazıları da şunlardır:

Safahat Min Sabri'l-Ulema

Kıymetü'z-Zeman Inde'l-Ulema

el-Ulemaü'l-Uzzab

er-Rasulü'l-Muallim

Lemehat Min Tarihi's-Sünne ve Ulumi'l-Hadis