Hit (1697) Y-4067

Osman Nuri Küçük

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : onkucuk@hotmail.com
onkucuk@erciyes.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tasavvuf,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi) Mezuniyet : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Osman Nuri Küçük

1998 yılında Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 2001 yılında Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

Doktora Tezi: Mevlânâ'da Benliğin Dönüşümü: Sülûk, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2007, 678 s.

Eserleri:

Fîhî Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ’nın Tasavvufî Görüşleri, Rûmî Yayınları, Konya 2006. , 1. Baskı, Rumi, Konya, 2006, 186 s.

Mevlânâ ve İktidar Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları, Rûmî Yayınları, Konya 2007., 1. Baskı, Rumi, Konya, 2007, 136 s.

Mevlânâ'ya Göre Manevî Gelişim: Benliğin Dönüşümü ve Mi'racı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2009, 821 s.

Makaleleri:

"Mevlânâ’nın Üslup, Tasavvufî Fikir ve Meşrep Kaynaklarından Senâ’î", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 455-472

"Mevlâna’nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları - II", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 173-195

"Mevlâna'nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları - I", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 11, ss. 259-321

"Zaman Düşüncesinin Tasavvufi Açılımı", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 221-238

"İbnü’l Arabî Düşüncesinde Varlığın Tasavvufî Yorumunun Sayı Metafiziğine Uzanan Yansımaları ", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 373-411

"Mesnevi Ekseninde Mevlânâ'nın Anlaşılma(ma)sı ve Nedenleri Üzerine", Marife, yıl: 8 sayı: 2 güz 2008, ss. 181-212.

“Tasavvuf Müziği ve İnsan”, Süleyman Uludağ Kitabı, Haz.: Mustafa Kara, Dergâh Yay., İstanbul 2008, ss. 352-371.

“Zaman Düşüncesinin Tasavvufî Açılımı”, Tasavvuf ilmi ve akademik araştırma dergisi, sayı: 9, Ankara 2002, ss. 221-238.

“Hz. Mevlâna’ya Göre Seyr ü Sülûk”

“Mevlâna Devrinin Yöneticileriyle İlişkilerine Dair Bazı Mülahazalar”

“Mevlâna’nın İnsana Bakışı” Din ve Toplum 4 Aylık Hakemli Dergi, Sayı: 1, Ankara 2007, ss. 40-45

“Mevlâna’ya Göre Fiziksel Manevi Gelişim Paralelliği”

Kitap Tanıtım ve Değerlendirme:

"Franklin D. Lewis, Rumi Past and Present, East and West, Oneworld Publications, New York 2001, 686 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 332-336

"Ahmet Güner Sayar, Hasan Âli Yücel'in Tasavvufî Donyası ve Mevleviliği, Ötüken Yayınları, İstanbul 2002, 206 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 451-452

"Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, Dergâh Yayınları, İstanbul 2002, 614 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 441-443

Bildiriler:

“Tasavvuf Müziği ve İnsan”, II. Mustafa Paşa (Sinasos) Kültür ve Sanat Festivali Sempozyumu Bildirisi, Düz.: Mustafa Paşa Belediyesi, Ürgüp 2003.

“Günümüzde Mevlânâ’yı Anlama Sorunu Üzerine” 8-12 Mayıs İstanbul-Konya Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı, 2007.

“Mevlânâ’ya Göre Olumlu Düşünmenin Yolu ve İnsan Yaşamına Katkısı” Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu, Düz.: Harran Üniversitesi, Şanlıurfa 2007.

“Mevlânâ’ya Göre İnsanın ‘Kendini Bilme’si”, Hoşgörünün Adı Mevlânâ Konferansı, Düz.: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2007.

“Seyyid Burhaneddîn’in Mevlânâ’nın Düşünce Teşekkülüne ve Tasavvufi Sülûk Anlayışına Etkisi”, Hocasının Toprağında Yetişen Çınar: Mevlânâ Uluslar arası Seyyid Burhaneddin Sempozyumu, Düz.: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri 2007 .

Sempozyum Tanıtım ve Değerlendirme:

"Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 461-471