Hit (696) Y-3977

Ali b. Zafir

Künyesi : Ebü'l-Hasen Cemâlüddîn Alî b. Zâfir b. el-Hüseyn el-Ezdî Lakabı :
Tabakası : 12.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kahire D.Tarihi :
Ö.Yeri : Kahire Ö.Tarihi : 27.11.1216
Görevi : Devlet Adamı,Müderris,Şair,Tarihçi Uzm.Alanı : Şiir,Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali b. Zafir

Mısırlı tarihçi, edip, şair ve devlet adamıdır.

567'de (1171) Kahire'de doğdu.

Tah­silini Kumhiyye Medresesi müderrisi olan babası Zâfır b. Hüseyin'in yanında ta­mamladı.

Bilhassa usul, fıkıh, kelâm, ta­rih ve edebiyat sahalarıyla meşgul oldu.

Babasından sonra aynı medresede mü­derris olarak görev yaptı.

Daha sonra sı­rasıyla Eyyûbîler'den el-Melikü'l-Azîz ve el-Melikü'l-Âdil'in hizmetine girdi.

1210 yılında Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü'l-Eşref e vezir oldu.

1215'te bu görevden ay­rılıp Kahire'ye döndü ve bir müddet beytülmâle nezaret etti.

Kâdî Fâzıl, Es'ad b. Memmâtî ve İbn Sena gibi Eyyûbîler dev­rinin büyük âlim ve edipleriyle çağdaş olan İbn Zâfir 27 Kasım 1216'da (bazı kaynaklara göre 1226'da) Kahire'de öldü.

Eserleri:

Ed-Düvelü'l- münkapa

Bedâıul-bedâ'ih

El-Menâkıbun-Nûriyye

Ahbâru mülûki 'd-devleti 's-Selçûkıyye

Garâ'ibü't-tenbîhât alâ 'acâ'ibi't-teşbihât

Mekrumâtü'l-küttâb

Esâsü's-si-yâse (Esâsü'l-belâğa)

el-Batşatü'l-kübrâ

Nefû'isü'z-zahire-

Şifâ' ü'l-ğalîl fi zemmi's-sâhib ve'l-halîl (Süyûtî tara­fından ihtisar edilmiştir)

Men usîbe bi-men ismuhû Alî