Hit (908) Y-3949

Feyzi Süleyman Paşa

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Halep Ö.Tarihi : 1206 (1792)
Görevi : Reisülküttab,Vali Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Feyzi Süleyman Paşa

Aslen Gürcü'dür.

İstanbul’a gelişinden sonra ilim tahsil etmiş ve devlet memuriyetine girerek Reisü'l-Küttab sonra da vezir olmuştur.

Halep Va­lisi iken 1206 (1792) tarihinde vefat ederek büyük meşayihten Ebû Bekir Hazretlerinin yakınına defn edilmiştir.

Eserleri:

Mektûbâtü's-Selâtîn fî'l-Muahedâtı ve'l-Ferâmîn

Hüsnü's-Sülûk fî Şâni'l-Mülûk

Risâletü'l-Müftazile fî'r-Redd-i Ale'l-Mutezile (Edirne’de İkinci Selim Kütüphânesinde bir nüshası mevcuttur)