Hit (1280) Y-3896

Ali Akay

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : aliakay962@hotmail.com
D.Yeri : Diyarbakır/Dicle D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Uludağ Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Uludağ Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Fransızca, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Akay

1962 yılında Diyarbakır/Dicle'de doğdu.

1984 yılında Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1996'daHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde,

Doktorasını 2003 yılındaHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

2008 yılında Doç. oldu

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler:

Gaybî Konuların Anlatılmasında Kur’ân Dili ve Özellikleri, Dicle üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt V, Sayı II, s.63-70

Kur’ân’da Temsîlî Kıssalar, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Cilt I, sayı, 2, s. 233-243

Muslihudîn el-Lârî’nin Burhânu’t-Temanu’ İle İlgili Bir Risalesi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı I, s.147-171

“Kâdî Abdulcebbâr’ın Müteşabihleri Yorumlama Metodu Üzerine Bir Değerlendirme” Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt VIII, Sayı II, s.293-313

Söz-Metin Bağlamında Bakara Suresinin 217. Ayeti Üzerine Bir Değerlendirme, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt X, Sayı 28, s. 249-270

Muslihudîn el-Lârî’nin Tefsîru Sûreti’l-Kadr İsimli Eseri (Analitik Bir İnceleme ve Eserin Edisyon-Kritiği), Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt IX, Sayı I, s. 93-130

Ulusal Hakemsiz Dergilerdeki Makaleler:

İslam Tefsir Kaynaklarında Süryanice İle İlgili Kayıtlar, Süryaniler ve Süryanilik, Orient Yayınları, Ankara, 2005, s. 17-26.

Kur'an'ın Kelime Kadrosunun Süryanice ile İlişkisine Dair Tefsir Kaynaklarının Tutumu, Süryaniler ve Süryanilik, Orient Yayınları, Ankara, 2005, s. 1-16.

Çeviri Kitap:

Kur’ân’ın Nüzûl Sürecinde Nifâk ve Münafıklar, İstanbul (2008)

(Edisyon-Kritik) Hâşiye Alâ Envâri’t-Tenzîl, (Muslihuddîn el-Lârî), Konya, (2008)

Aldığı Bilimsel Ödüller:

Tez Değerlendirmesi: “İmamiyyenin İmamet Nazariyesinin Teşekkül Süreci, Metin Bozan (Basılmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004 Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt VI, Sayı I, 95-97 (2004).

Çeviri: Kur’ân’da Yusûf Kıssası: Taslak, Temalar ve Karakterler (Mustansir Mir, The Qur'ânic Story Of Joseph: Plot, Themes, And Characters) Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı II, s.183-200 (2005)

Çeviri AKAY, Ali-ERGİN, M. Cevat: Kur’ân’da Gramer Hataları (P. Newton-Rafiku’l-Hakk, The Qur’an: Grammatical Errors), Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı I, 173-181 (2005).

Çeviri AKAY, Ali- ERGİN, M. Cevat, Kur’ân’da Gramer Hataları(!) (Moiz Emced, Grammatical Errors in the Qur’an), Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı I, 183-200 (2005).

Müzakere: Tarih Coğrafya Lügatinde Geçen Bingöl ve Çevresine Ait Yer İsimleri, Anlamları ve Konumları İsimli Tebliğin Müzakeresi, I. Bingöl Sempozyumu, s. 53-55 (2006).

Çeviri: Kur’ân’da İroni, (Mustansir Mir, Irony in the Qur’ân: A Study of the Story of Joseph), Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt, IX, Sayı, I, s. 189-204 (2007)

Çeviri AKAY, Ali- AZİMLİ, Mehmet, Halifetullah (Patricia Crone-Martin Hinds, God’s Caliph), Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt, IX, Sayı, 2, 167-188 (2007).

Çeviri: Harranlı Baba'nın Kehanetleri (F. Rosenthal) Folklor/Edebiyat Dergisi, 53. Sayı, s. 243-252