Hit (873) Y-3866

Huriye Martı

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : hmarti@selcuk.edu.tr
D.Yeri : Ankara D.Tarihi : 1974
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2011-12-26 Güncelleyen : /2019-06-16

Huriye Martı

1974’te Ankara’da dünyaya geldi. 
Konya İmam-Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede “Rasûlullah’ın Hanımları Konu Alan Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın Konulu Uydurma Rivayetler-” başlıklı tezi ile 1998 yılında yüksek lisansını, “Birgili Mehmed Efendi’nin Hadisçiliği ve et-Tarîkatü’l-Muhammediyye (Tahkik ve Tahlil)” konulu tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamladı. 
1999-2000 yılları arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da Şuayb el-Arnaûd’un tahkik ve tahric merkezinde eğitim aldı. 
2011 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hadislerle İslam adıyla yayınlanan Konulu Hadis Projesi’nde editör ve yazar olarak görev üstlendi. 
2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı olarak, 2014 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri olarak atandı. 
Sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlâk ve değer temalı makale, konferans ve tebliğlere imza attı. “Birgivî Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası”, “Osmanlı’da Bir Dâru’l-Hadîs Şeyhi: Birgivî Mehmed Efendi”, “et-Tarîkatü’l-Muhammediyye -Muhteva Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri”, “Gülâbâdî ve Maâni'l-Ahbâr'dan Tasavvufî Hadis Şerhleri”, “Hadis, Usul ve Hayat” , “Hadisler Ekseninde Çevre Ahlâkı” isimli kitapları yayınlandı. 
Evli ve 3 çocuk annesidir.

Telif Kitapları    
Birgivî Mehmed Efendi -Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası-
et-Tarîkatü'l-Muhammediyye -Muhteva Analizi, Kaynakları, Kaynaklık Değeri-
Gülâbâdî ve Maâni’l-Ahbâr’dan Tasavvufî Hadis Şerhleri
Hadis, Usûl ve Hayat –Hadis Usûlü Tarihine Giriş
Hadisler Ekseninde Çevre Ahlâkı
Osmanlı’da Bir Dâru’l-Hadîs Şeyhi: Birgivî Mehmed Efendi

Bölüm Yazarlıkları    
Ailem (Ailem ve Ben)
Beden Sosyolojisi (Hz. Peygamber’in Hadislerinde Bir Değer Simgesi Olarak Beden ve Mahremiyeti)
Cami Yazıları (Peygamber Mescidinde Kadınlar)
Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri Rehberi (Huzurevlerinde Din Hizmeti: Yöntem ve İlkeler)
Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri Rehberi (İslam Perspektifinden Kadın)
Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri Rehberi (Kadın Konukevlerinde Din Hizmeti: Yöntem ve İlkeler)

Hakemli Makaleleri    
Hadis Usulü Bilincinin Geliştirilmesi Bağlamında İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Usul Algısına Yönelik Ampirik Bir Çalışma
Hz. Nuh’un Hayatı Ekseninde Aile Olmayı Yeniden Düşünmek
Hz. Peygamber’i Ahlâkî Bir Model Olarak Benimsemenin Önündeki Engeller Üzerine
Hz. Peygamber’in Hadislerinde Bir Değer Simgesi Olarak Beden ve Mahremiyeti
Kâdîhân Fetvalarının Birgivî’nin Tarîka’sındaki İzleri
Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bereket Olgusu
Mümin Müminin Aynasıdır Rivayeti Üzerine Bir İnceleme
Olumsuz Kadın Algısının Uydurma Rivayetlerdeki İzleri
Tekvînü’l-Üsre
Tirmizî’nin Zevâidi ve Sıhhat Analizi -Kütüb-i Sitte Merkezli Bir Mukayese-
Toplumsal Cinsiyet Tablosunda Perspektifin Eşitlikten Adalete Kayışı-Dinî Referanslar Eşliğinde Bir Okuma Denemesi
XVI. Asır Osmanlısında Bir Âlimin Kaleminden Siyaset Eleştirisi: Birgivî ve “Zühru’l-Mülûk” Adlı Eserinin Tercümesi
XVI. Yüzyıl Osmanlısında Bir Ehl-i Sünnet Müdafii: Birgivî Mehmed Efendi

Hakemsiz Makaleleri    
Acıyı İsyana Dönüştürmemek
Aile Ocağı: Şiddet Değil Şefkat Bucağı
Çocuğu İbadete Dost Eylemek
Çocuk ve Maneviyat Eğitimi: Küçük Bir Canı Huzur İklimiyle Tanıştırmak
Helal ile Dost Haram ile Küs Bir Aile Olmak
Kadın Konusunda Rasulullah’a Nisbet Edilen Uydurma Hadisler
Kristal Metaforu: Kadına Değer Atfetme mi, Kadında Var Olan Değeri Görebilme mi?
Küçük Bir Çocuğun Küçümsenemez Hakları
Öfke Baldan Tatlı mı?
Peygamber Mescidinde Çocuklar
Rasulullah’ın Dilinden Kadının Aile İçindeki Konumu
Su Gibi Bir Nimete, Peygamber Gibi Bir Tercüman
Tüketim: Eritmek İçin Değil Üretmek İçin

Çevirileri    
İctihad ve Neo-Sufizm

Ansiklopedi Maddeleri    
et-Tarîkatü’l-Muhammediyye
Ümmü Külsûm bint Ali
Ümmü Külsûm bint Ukbe

Değinileri    
M. Mustafa el-A’zamî ile Üç Hafta

Tanıtımları    
Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü Sempozyumu 11-12 Mayıs 2007

Bildirileri    
Alâkatü’l-İnsâni’l-Kâmil mea’t-Tabîa fî Dav’i Ehâdîsi’r-Rasûl
Birgivî Mehmed Efendi ve Birgi Dârulhadîsinde Geçen Yılları
Çalışan Kadın, Aile ve Kariyer: Bitimsiz Mesaiye Yönelik Düşünce ve Teklifler
Çevre Ahlâkı ve Eğitim: Çevre Kirliliği mi, Bilinç Kirlenmesi mi?
Diyalojik Çevre Ahlâkının İslâmî Referansları
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Aileye Yönelik Dinî Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
et-Tarîkatü’l-Muhammediyye Bağlamında Vaizin El Kitabını Yeniden Düşünmek
Hac
Hazreti Peygamber’in Ahlâkî Çöküşü Engellemede Düşünce Kalıplarını Değiştirme Yöntemi (İman-Ahlâk Bağının Vazgeçilmezliği Özelinde Bir Deneme)
Hz. Peygamber’in Hadislerinde ‘Su Merkezli Düşünme Biçimi’nin Bir Tahlili
Hz. Peygamber’in Sünnetinde Çocuk Hakları
İdeal Bir Eş Olarak Hazreti Peygamber
Kültürel Kodların Kadına Yönelik Ayrımcılığı ve Şiddeti Besleyen Yapısı: Analiz ve Çözüm
Peygamberle Başlayan Bir Zihniyet Dönüşümü ile Aileyi Şiddetten Arındırmak
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Adalet Kaybı mı? İslâmî Referanslar Bağlamında Bir Analiz Çalışması
Tüketim: Hayatın Amacı Değil, Anlam Döngüsünün Aracı

Müzakereleri    
“Hadis Literatüründe Kadın Portresi” (Ayşe Eşra Şahyar) Başlıklı Tebliğin Müzakeresi
“İslâmcı Modernizmin Fıkhî Mirası: Hadis ve Sîret Merkezli Kaynaklara Dönüş Projeleri ve Türkiye’ye Etkileri” (Özgür Kavak) Başlıklı Tebliğin Müzakeresi
“Kur’an’da Kardeşlik” (Prof. Dr. Zekeriye Pak) ve “Hadislerde Kardeşlik” (Doç. Dr. Hayati Yılmaz) Başlıklı Tebliğlerin Müzakeresi
“Cahiliye ile İslâm Nikâh Uygulamaları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar” (Adnan Demircan) Başlıklı Tebliğin Müzakeresi
"Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının Aktif Kullanımına İlişkin Bir Öneri: İyi Hayat Okulu” (Hür Mahmut Yücer) Başlıklı Tebliğin Müzakeresi
"Buhârî ve Müslim Çerçevesinde Hz. Ali’nin Şahsiyet Özellikleri” (Prof. Dr. Abdülkâdir Süleymânî) Başlıklı Arapça Tebliğin Müzakeresi