Hit (1313) Y-3665

Cevdet Kılıç

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ckilic@firat.edu.tr
D.Yeri : Artvin D.Tarihi : 1971
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-06-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Cevdet Kılıç

1971 yılında Artin'de doğdu.

1991 yılında Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

1994'de Yüksek Lisansını, 1998'de Doktorasını Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:

Muhammed İkbal'de Benlik Felsefesi, (The Personality Philosohpy According to Muhammed Ikbal) Tasavvuf Dergisi, I/II, 49-70, Aralık,1999

Gazzali'de Tefekkür ve Hikmet Kavramları, (The Thought and Wisdom Concepts According To Gazzali) Tasavvuf Dergisi, Yıl 2 sa: 5, 117-141, Ocak,2001

Felsefe Din Vahiy Akıl İlişkisi Bağlamında Din Kavramı ve Günümüz Din Toplum İlişkileri,(The Concept of Religion In The Relation of philosoph-Religion and divine-Reason and Relationship of Society and Religion in our Days) F.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 4, 109-136, Elazığ 1999

Filozofların Hakikat Arayışında Kategorik Yaklaşımları, (The Categorical Approaches Ih The Search of The Truth of The philosophers) F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 5, 117-137, 2000

Bir ile On Arası Sayılar Metafiziği (Metaphysics of Numbers from One to Ten), Felsefe Dünyası, 2006/1 sayı 43, (31-55)

İslam Felsefesine İlgisizliğin ve Yöneltilen Tenkitlerin Sebepleri,(Reasons about İndifference and Criticizing toward Islamic philosophy), F.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı 8, 119-144, 2003

Varlık Probleminin Zihinsel Gelişimi, (İntellectual Development of Existence Problem), F.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, 9/1, 39-68 Elazığ 2004

Hacı Bayram Veli'de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşma Süreci (The Process of Maturity and Ontological Existence for Human in Hadji Bayram Veli), Tasavvuf Dergisi, Ankara 2006 sa, 16.(41-63)

Ebheri'nin Metafizik Terminolojisinin İbn Sina'daki Kaynakları,(The Sources of The Ebheri’s Metaphhysics Therminology in İbn Sına), Felsefe Dünyası 2006/2 sayı 44 86-132

Felsefi Düşüncede Bir Kavramı, (The Notion One in Philosophic İdea), Dini Araştırmalar, Aralık 2006

Hilal ARSLAN, İslam Düşüncesinde Aşk Metafiziği, (The Metaphysic of Love ın Islamic Thought, (The Love Philosophy of Ibn Sina and Mevlana)) e-Journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 4 Article Number: C0022

Mevlana'nın Düşünce Dünyasında Felsefe ve Filozoflar, (Philosophy and Philosophers in Thinking World of Mevlânâ), Tasavvuf Dergisi Mevlana'ya Armağan Özel Sayısı (Sayı 20), 2007.(175-202)

Ebheri'nin Tabiat Felsefesinin Temel Kavramları ve Kaynakları (Basic Concepts And Sources Of Natural Philosophy In Ebheri’s Hidayat Al-Hikma), Dini Araştırmalar 2008.

Farabi'nin Kitabu'l-Vahid ve'l-Vahde İsimli Eserinde Bir/lik ve Çok/luk Kavramı (The Corcept of Unity and Multiplicity in Farabi’s Work Called Kitabu’l-Vahid ve’l-Vahde), FÜİFD. 13/2 377-402 Elazığ 2008.

Sistematik Felsefi Düşünce Öncesi Mitoloji, Büyü ve Dinlerde Varlık Düşüncesi, (The İdea of Being in Mythology, Magic and Religions in the Before Of The Systematic Philosophical İdea). FÜİFD. 13/1 37-50, Elazığ 2008.

Plotinus'ta Sudur'la İnen ve Aşkla Yükselen Çift Kutuplu Hakikat Anlayışı, (The Double Authority of Understanding of The Reality That Descended With Emanation and Assenced With Love According to Plotinus) (Makale Çalışması) (http://www.kelam.org/kader/index.php?journal=kader) C.7, sa. 1, Ocak 2009 (39-56)

Ebheri'nin Tabiat Felsefesinin İbn Sina Üzerinden Değerlendirilmesi, (An Evaluation Of Ebheri's Philosophy Natural Philosophy According To Ibn Sina's Ideas) Newwsa Ocak 2009.

Süreverdi'nin Varlık Düşüncesinde Nurlar Hiyerarşisi ve Meşşai Felsefe İle Karşılaştırılması, (The Lights Hierarchy in The Idea of Being Acconrding to Suhrawardi and Its Comparison With Mashai Philosophy), FÜİFD. 13/2, 55-72, Elazığ Ocak 2009

Farabi'nin "El-Vahid ve'l-Vahde" isimli eserinin tercümesi. FÜİF Dergisi, 13/2 441-466, Elazığ 2008

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar:

Pythagorasçı ve Yeni Platoncu Felsefelerin Harran Okuluna Tesirleri, I. Uluslararası Katılımlı Din Bilim ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, Şanlıurfa

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar:

Hacı Bayram Veli'nin Düşüncesinde Ahlaki Olgunluk, Hacı Bayram Veli'yi Anma Haftası, Altındağ Belediyesi Kültür Merkezi, 2002

Osman Bedreddin Erzurumi'nin Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri (Harput’ta Yaşamış Bir Erzurumlu Âlim ve Mutasavvıf), Türk İslam Düşüncesinde Erzurum, Sempozyumu, I-II, 26-28 Haziran 2006. C. II, 33-55, Erzurum 2006.

Basılmış Kitap ya da Bölümler:

Muhammed İkbal'de Felsefi ve Tasavvufi Kavramlar (Yüksek Lisans Tezi) AÜSBE, Arkara 1994.

Hak Dini ve Halk Dini, (Doktora Tezi) AÜSBE, Ankara 1999

Muhammed İkbal Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara, 1997 (I.Baskı) Elazığ 2007 (II. Baskı)

Hak Dini ve Halk Dini Vahyin Kültürel Dönüşüm Dinamiklerinin Felsefi Temelleri, Elazığ 2007

Klasik Dönem İslam Filozoflarında Varlık Mertebeleri, Elazığ 2007

Felsefe Diyarından Hikmet Yurduna Bilgelik Hikayeleri, İnsan yayınları, İstanbul I. Baskı Eylül 2008, II. Baskı, Kasım 2008, III. Baskı, Kasım 2008.

Düşünce Dünyamızda Peygamberlik Müessesesinin Yeri ve Hz. Muhammed Sevgisi, (Kitaba Bölüm) Kutlu Doğum 2000, ss. 93-108, Elazığ 2001

Yönettiği Tezler:

Vahit EKER, Fahrettin Razi'nin Tefsirinde Felsefi Düşünce, Yüksek Lisans, FÜSBE, 2002

Yusuf Polat, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetnamesinde Tanrı Alem İlişkisi, Yüksek Lisans, FÜSBE, 2002

Ülkü Yerebasan, Osman Bedreddin Erzurumi'nin Felsefi Görüşleri, Yüksek Lisans, FÜSBE, 2003

Erkan Görgöz, Roger Garaudy'ın Din ve Felsefe Anlayışı, Yüksek Lisans, FÜSBE, 2004

Sare Çetintaş, Filibe'li Ahmet Hilmi'nin Felsefi ve Ahlaki Görüşleri, Yüksek Lisans, FÜSBE, 2004

Öncel Demirtaş, İslam Düşüncesinde Çifte Gerçeklik Meselesi, Yüksek Lisans, FÜSBE, 2005.

Neslihan Dağ, Akkirmani'nin İklilü't-Teracimi'nin Sadeleştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, FÜSBE 2006

Hilal Arslan, İbn Sina ile Mevlana'nın Aşk Felsefelerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans, FÜSBE 2006

Gülten Doğan, İbn Sina İle İbn Rüşd'de Allah'ın Sıfatları Düşüncesinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans, FÜSBE 2006

Havva Büyüközer, Meşşai Filozofları İle Modern Filozoflara Göre Zaman Kavramı, FÜSBE 2008

Dr. Mehmet Göksu, İslam Filozoflarının Tıp Bilimine Katkıları (İbn Sina Örneği) FÜSBE, 2008

Nimet Karaçorlu, Fatıma Aliye' ve Tedkik-i Ecsam Adlı Eseri'nin Değerlendirilmesi. FÜSBE., Elazığ 2008.

Habibe Rümeysa Akçaoğlu, Aristoteles ve İbn Miskeveyh'te Ahlak Felsefesi, (Mukayeseli Bir Çalışma), FÜSBE, (devam ediyor)

Emine Altıntop, Hikmet ve Tefekkür Kavramlarının Dini ve Felsefi Boyutları, FÜSBE, (Devam ediyor)

Eserlere Yapılan Atıflar:

İbrahim Özdemir, "Demokratik Eğitim Üzerine", Felsefe Dünyası, 2002/1 sa: 35(109-126) s. 123 (atıf: Cevdet KLIÇ, Büyük Mütefekkir Dr. Muhammed İkbal Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara trsz)

Dr. İbrahim Kaplan, Muhammed İkbal'in Kelami Görüşlerinin Değerlendirilmesi EÜSBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999, s. 79 (atıf: Cevdet KILIÇ, Büyük Mütefekkir Muhammed İkbal, Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara trsz)

Enver Türkmen, Osman Bedreddin Erzurumi'nin Gülzar-ı Samini'sinde Bulunan ayetlerin Tasavvufi Yorumları ve Ruhu'l-Beyan Adlı Tefsirle Karşılaştırılması, FÜSBE, Elazığ 2007, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 6, (atıf: Cevdet KILIÇ, Osman Bedreddin Erzurumi'nin Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri (Harput’ta Yaşamış Bir Erzurumlu Âlim ve Mutasavvıf), "Türk İslam Düşüncesinde Erzurum" Sempozyumu, 28-28 Haziren 2006. Erzurum.)

Rıfat ARAZ, "Çalab'ın Tahtından Gönül Şehrine" Bizim Külliye Dergisi, Elazığ 2007, 37. sayı, (69-74); (Atıf: Cevdet KILIÇ, "Hacı Bayram Veli'de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci, TASAVVUF, İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 sayı 16, s. 41)

İbrahim Kaplan, Muhammed İkbal'in Tevhid Yorumu, (atif: Cevdet KILIÇ, Büyük Mütefekkir Muhammed İkbal, Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara trsz.) FÜİF.Dergisi 12/1 2007. ss.83-101; s.96.

Bilgehan Bengü TORTUK, İbn. Rüşd'ün Tanrı Tasavvurunda "Bir Niteliğinin Anlamı, (atıf: Kılıç, Cevdet, “Felsefî Düşüncede Bir Kavramı (Aristoteles ve Plotinus Felsefelerindeki Bir Kavramının İbn Sînâ Felsefesine Yansımaları)”, Dinî Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2006, C. 9, S. 25, Ankara 2006) (Yayımlanmamış Sempozyum Bildirisi) Ulaslararası İbn Rüşd Sempozyumu, Sivas Ekim 2008.

Süleyman Tülücü, Farabi Bibliyografyasına Bazı İlaveler III, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sa.: 20, Erzurum 2003, (7-52) s. 50. (atıf: Cevdet KILIÇ, “Filozofların Hakikat Arayışında Kategorik Yaklaşımları”, Fırat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı, sy. 5 (2000), s. 120-122.

Ahmet Cahit Haksever, Son Dönem Osmanlı Mevlevilerinden Ahmet Remzi Akyürek, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002. s. 13, (atıf: Cevdet KILIÇ, Büyük Mütefekkir Dr. Muhammed İkbal Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara trsz.)

Ahmet Albayrak, İkbal'in Düşünce Dünyası, İstanbul 2004. s. 208; (atıf: Cevdet KILIÇ, "Muhammed İkbal'in Düşüncesinde Benlik Felsefesi", Tasavvuf Dergisi, C. 1, sy., 2 (Aralık 1999), s. 49-70)

Ahmet Albayrak, İkbal'in Düşünce Dünyası, İstanbul 2004, s. 141. (atıf: Cevdet KILIÇ, Muhammed İkbal'de Felsefi ve Tasavvufi Kavramlar, (basılmış Yük. Lisans Tezi AÜSBE., Ankara 1994, (baskı adı: Büyük Mütefekkir Dr. Muhammed İkbal Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara trsz.)

İsa Çelik, Muhammed İkbal'in Tasavvufi Düşüncesi, İstanbul 2004, (atıf: Cevdet KILIÇ, Büyük Mütefekkir Muhammed İkbal Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara trsz.)

Diğer:

Hakemlik: C.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, XII/1 (2008)

Teknik Editörlük: New World Sciences Academy e-Journal of New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee Üç ayda bir yayımlanır.

Hakemlik: New World Sciences Academy e-Journal of New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee.

Hakemlik: Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, C. VII, sayı: 3

Ergenlik Dönemi Psikolojisi ve Anne-Baba Tutumları, (Elazığ Valiliği, Ana-Baba Okulu Projesi, Seri Konferanslar) Elazığ 2008-2009

İslam'da Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önemi ve Vakıf Müesseseleri, (Konferans) Mamuratü'l-Aziz Vakfı Elazığ, 23 Haziran 2008.

İslam ve Terör, Elazığ Merkez Liseler/Karakoçan/Palu/Ağın/Baskil, 2001

Kur'an ve Sünnete Göre Tasavvuf, Bingöl Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 2000

Hz. Peygamber'in Eğitimci Kişiliği, (Elazığ Kanal E TV Canlı Yayın), Mayıs 2008

Türk İslam Kültüründe Hz. Peygamber Sevgisi, (Çay Tv. Canlı Yayın 26 Nisan 2007)

Hz. Muhammed Sevgisinin Kültürümüzdeki Yeri, Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi (Ayrıca Elazığ/Palu,Baskil 2001)

Allah ve Resulünü Sevmenin Toplumsal Barışımızdaki Yeri, Bingöl Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 2001

Birlik ve Beraberliğin Dini ve Milli Temelleri, Bingöl Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 2002

Hz. Muhammed Sevgisinin Toplumsal İletişimdeki Yeri, Hz. Muhammed ve Toplumsal İletişim, F.Ü. Fen Ed. Fak. Bahattin Ögel Konferans Salonu, 2003

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, Baskil İlçe Müftülüğü, 2005.

Mevlana'nın Çağımıza Mesajları, TİSAV, Elazığ Şubesi, Nisan 2006.

Hz. Peygamber Sevgisinin Kültürüzdeki Yeri, Tunceli/Pertek Müftülüğü, Nisan 2006

Türk İslam Kültüründe Hz. Peygamber Sevgisi (Nisan 2007), Elazığ-Merkez, Bingöl-Merkez, Bingöl-Adaklı,

Milli ve Manevi Değerlerimiz, (Konferans) Bingöl/Genç, Kiği, Karlıova, Malatya/Arapgir, Malatya/Kale: Nisan 2008.

Mevlana'dan Günümüze Mesajlar, (Söyleşi), F.Ü. Kitap Okuma Kulübü, Elazığ, Nisan 2008.

Bir Baba ve Bir Aile Reisi Olarak Hz. Peygamberimiz, Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri (Konferanslar), Maden İlçesi, Çocuk Eğitim Merkezi, Elazığ Kız Meslek Lisesi, Elazığ 14-20 Nisan 2009