Hit (933) Y-3662

Erkan Yar

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta : eyar@firat.edu.tr
erkanyar@hotmail.com
D.Yeri : Tunceli D.Tarihi : 1968
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Dekan Yrd.,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Kelam,Kelam araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-03-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Erkan Yar

1968 Tunceli doğumludur.

1990 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1995 yılında Yüksek Lisansını, 1999 yılında Doktorasını Ankara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2002 yılında Doçent oldu.

2007 yılından bu yana aynı Üniversitede Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:
“Abdullatif Harputi ve Yeni Kelam İlmi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 241–262, 1998.

“Müslüman Düşüncesinde Olağanüstülük”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 203–220, 1998.

“Allah-İnsan Arasındaki İletişimin İmkanı ve Dili”, Tabula Rasa, Yıl: 2, Sayı: 5, Mayıs-Ağustos 2002.

“Dinin Siyasallaşması ve Dinsel Bürokrasi”, İslamiyat, 4–1, 41–49, 2001.

“Müslüman Düşüncesinde İsa’nın Dünyaya Yeniden İnişi Paradigması”, Dini Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2001, C.4, s.10, ss.141–159.

“Dinsel Otoritelerin Yapısı”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 1-15, 2003.

“Eşari ve Metodolojisi" Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10–2, 19–47, 2005.

“Eşari'nin Teolojik Görüşleri" Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11–1, 1–23, 2006.

“Sözün Başlangıcı Ya Da Başlangıcın Sözü" Kelam Araştırmaları Dergisi, 4–1, 73–90, 2006.

“Hz. İbrahim ve Akılcı Metodu" Kelam Araştırmaları Dergisi, 4–2, 87–104, 2006.

“Diriliş Kuramları ve Gerçeklik Bağlamında Kur'an'ın Ahiret Hakkındaki Anlatımları" Dini Araştırmalar, 9, 43–60, 2006.

“Kur'an'ın İnsan Öğretisi" İslami İlimler Dergisi, 2–1, 21–42, 2007.

“Kur'an'ın Ahiretle İlgili Anlatımlarında Simgesellik" İslamiyat,10–1, 207–230, 2007.


Ulusal Konferans ve Sempozyumlar:
“Kelam İlminde Dokunulamaz Bilgi Alanları Paradigması ve Epistemolojik Değeri”, Kelam’da Bilgi Problemi Sempozyumu, 15–17 Eylül 2000, Bursa.

“Günümüz Kelam Problemi Olarak Akaidin Sloganlaşması”, Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, 7–9 Eylül 2001, Erzurum.

“Müslüman Kelamında Elçilik”, İslam'da Peygamber İnancı Sempozyumu, 15–17 Eylül 2006, Diyarbakır.

“Alevi-Bektaşi İnanç Sisteminde Erenler Kültü (Tunceli Örneği)”, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik Ve Bektaşilik Bilgi Şöleni 17-19 Ekim 200, Ankara .


Basılmış Kitap ya da Bölümler:
Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, 2000.

Müslüman Kelamında Teklif ve Sorumluluk, Elazığ 2001.

Kur’an’da Şefaat, Elazığ 2004.

Alevi- Bektaşi Teolojisi, Elazığ 2007.


Yönettiği Tezler:
Mutluel, Yüksel, Abdulkahir Bağdadi’nin Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2003.
Ekinci, Özden Kanter, Abdullatif Harputi’nin “Tarih-i İlm-i Kelam” Adlı Eseri ve Kelam İlmi Açısından Analizi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2003.

Arıkboğa, Nazife Akgül Kur'an Kıssalarının Teolojik Yorumu, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2005

Esra Çelik, Fırat Üniversitesi Öğrencilerinde Ölüm Sonrası İnançlar ve Teolojik Temelleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2005.

Mine Gürhan, Tanrıbilim Açısından Tekfir, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2006.

Zafer Güneş, İslam Tanrıbiliminde Alem, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2006.

Elanur, Yılmaz, Harputlu İshak Hoca`nın Teolojik Görüşleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2006.

Şeker, Kenan, Gazali'de Siyaset Düşüncesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2008.
Dağ, Fatma, Kelam Problemlerinin Bilgi Sosyolojisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2008.


Eserlere Yapılan Atıflar:
Emel Topçu- Brestrich, “İslamic Organization in Turkey”, Local Forms of Religious Organization as Structural Modernisation, Marburg, 2003. Atıf Yapılan Eser: Yar, Erkan, “Dinin Siyasallaşması ve Dinsel Bürokrasi”, İslamiyat, 4–1, 41–49, 2001.
Durmuş, Zülfikar, “Kur’an’a Göre İnsanın İlişkilerinde Sorumlu Olduğu Temel Ahlaki İlke”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, II (2002), Sayı 3; Atıf Yapılan Eser: Atıf Yapılan Eser: Yar, Erkan, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, 2000.
Türkgülü, Mustafa, Kelam İlmi-I, Ankara, 1997; Atıf Yapılan Eser: Yar, Erkan, “Abdullatif Harputi ve Yeni Kelam İlmi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 241–262, 1998.
Dalkılıç, Mehmet, İslam Mezheplerinde Ruh, İstanbul, 2004; Atıf Yapılan Eser: Yar, Erkan, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, 2000.
Baloğlu, Adnan Bülent, İslam’a Göre Tekrar Doğuş (Reenkarnasyon), Ankara, 2001; Atıf Yapılan Eser: Yar, Erkan, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, 2000.
Özdemir Metin, Kabir Azabı Tartışmasına Farklı Bir Bakış, İslamiyat V (2002), Sayı 3; Atıf Yapılan Eser: Yar, Erkan, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, 2000.
Mert, Muhit, İnsan Nedir?, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2004; Atıf Yapılan Eser: Atıf Yapılan Eser: Yar, Erkan, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, 2000.
Taslaman, Osman Caner, Din Felsefesi Açısından Evrim Teorisi, (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005; Yar, Erkan, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, 2000.
Özdemir, Şuayip, Alevi Dernek ve Vakıflarının Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığında Temsil Meselesine Bakışı, Ulsulararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu, 28-30 Ekim 2005 Isparta; Atıf Yapılan Eser: Yar, Erkan, “Dinin Siyasallaşması ve Dinsel Bürokrasi”, İslamiyat, 4–1, 41–49, 2001.
Arslan, Şeyma Z., Kitap Tanıtımı (Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu), İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12, 2004; Atıf Yapılan Eser: Yar, Erkan, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, 2000.
Bağçeci, Muhittin, "İnsanın Mahiyeti ve Ruhu", Bilimname, Sayı: VIII, 2005/2; Atıf Yapılan Eser: Yar, Erkan, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, 2000.


Projeler:
Alevilik İnançları ve Teolojik Temelleri, FÜBAP (Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri), 13.07.2007 tarihinde onay verilmiş olup, halen devam etmektedir)


Diğer:

Müzakere: Kaymakcan, Recep, İslami Tebliğde İmaj Sorunu, İslam'ın Güncel Sunumu Sempozyumu, 2003 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu, Ankara 2003.

Müzakere: Kubat, Mehmet, Kelam İlminin Yeniden İnşasında Hadisin Rolü, Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri Sempozyumu, 13-15 Eylül 2004, Elazığ.

Müzakere: Coşkun, İbrahim, Dünyevi İslam'ın Pratiği Önünde Bir Engel: Despot/Otokrat Tanrı Tasavvuru, Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi Sempozyumu, 06–08 Eylül 2002 Çorum.

Müzakere: Düzgün, Şaban Ali, Allah Tasavvurlarına Dair Tartışmanın Problematiği, Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları Sempozyumu, Sakarya 2005.