Hit (864) Y-3446

Muhammed Aydın

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : muhammed@sakarya.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Kelam,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Ummulkura Üniversitesi Mezuniyet : Ummulkura Üniversitesi
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Muhammed Aydın

1984 yılında Mekke Ummu'l-kura Üniversitesinden mezun oldu.

Aynı Üniversitede 1989 yılındaTefsir alanında Yüksek Lisansını, 1984 de Doktorasını tamamladı.

Görevleri:

Okutman; İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi1994-1996

Yrd. Doç.; İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi 1996-2004

Doç.; İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi 2004-2009

Prof.; İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi 2009-

Ödüller:

Doktora tezi olarak edisyon kritiğini yapmış olduğum Hatîp İskâfi (ö. 420/1028)’ye ait Dürretü’t-Tenzîl ve Gurretü’t-Te’vîl adlı kitap, Mekke Ummü’l-Kura Üniversitesi tarafından 1994 yılında hem para hem de basımı yapılmakla ödüllendirilmiştir.

Makaleleri:

1. Aydın, M. (2001), “Kur’an Ayetlerinde Çelişki Görünümü Veren Sebepler ve Giderilmesi”, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 119-136

2. Aydın, M. (2001), “Kur’an’da Teşbihli Anlatım Üslûbu”, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 85-112.

3. Aydın, M. (2001), “Âyetleri Yorumlamada Düşülen Hatalar Üzerine Bir İnceleme”, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 113-143.

4. Aydın, M. (2002), “Fatiha Sûresinin Tahlili Tefsiri”, (Arapça Makale), Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 7-26.

5. Aydın, M. (2003), “Zâhiretü’l-İktibâs Mine’l-Kur’ani’l-Kerim/Kur’ân’dan İktibas (Alıntı)”, Arapça Makale, Havliyetü Külliyeti Usûli’d-Dîn, Kahire, Mısır Arap Cumhuriyeti. 20, 689-711.

6. Aydın, M. (2003), “ed-Dâbbetü Fi’l-Kur’an: Dirase Mevduiyye ve Dilâliyye/Kur’ân’da Dabbe: Konulu ve Semantik Bir çalışma”, Arapça Makale, Havliyetü Külliyeti Usûli’d-Dîn, Kahire, Mısır Arap Cumhuriyeti. 20, 712-735.

7. Aydın, M. (2003), “Hamdî Yazır Elmalılı ve Menhecuhu Fi’t-Tefsir/Elmalılı Hamdi Yazır ve Tefsirindeki Metodu”, Arapça Makale, Havliyetü Külliyeti Usûli’d-Dîn, Kahire, Mısır Arap Cumhuriyeti. 20, 736-767.

8. Aydın, M. (2007), “Kur’an ve Sünnete Göre Çocuk Eğitiminde Ödül ve Ceza”, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 75-88.

9. Aydın, M. (2007), “Çocuk Eğitiminde Kur’an Kıssalarının Önemi”, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 69-77.

10. Aydın, M. (2007), “Hz. İsa’nın Vefatı, Ref’i ve Nüzûlü Bağlamında M. Zahid Kevserî’nin İlgili Kur’an Ayetlerine Yaklaşımı”, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16, 1-28.

11. Aydın, M. (2008), “Teemmülât Fi’l-Münâsebât Dirâse Tatbîkıyye Mine’l-Kur’ani’l-Kerim”, (Arapça Makale), Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17, 25-45.

Uluslararası Bildiriler:

Uluslararası sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler kitabında tam metin olarak yayınlanmış bildiriler:

1. Aydın, M., (1997) “Kur’an-ı Kerim’i Ezberleme Metotları ve Ezberde Türk Tecrübeleri” (Arapça), Kur’an-ı Kerim ve Kur’an’ı Ezberleme Metotları Sempozyumu, Kuveyt Vakıflar Bakanlığı Yay., Kuveyt, 85-100.

2. Aydın, M., (2008), “Kur’an ve Sünnete Göre İnsanların Bozgunculuklarının Çevreye Etkileri”, Uluslar arası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 15-16 Mayıs 2008, İstanbul, s.193-207.

3. Aydın, M., (2008), “M. Zahid Kevserî’ye Göre Hz. İsa’nın Vefatı, Ref’i Ve Nüzûlü İle İlgili Ayetlerin Yorumu”, Uluslararası Düzceli M. Zâhid Kevserî Sempozyumu, 24-25 Kasım 2007 Düzce, Uyum Ajans, Ankara, s. 225-239.

Ulusal Bildiriler:

1. Aydın, M., (2006), “Kur’an Tilavetiyle İlgili Bazı Temel Esaslar”, Abdurrahman Gürses Anısına I.Kur’an ve Kıraati Sempozyumu, Sakarya 12 Kasım 2002, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., Adapazarı, s.94-115.

2. Aydın, M., (2004), “Ahlaki Açıdan “Yol Hakkı” Kavramı”, Toplumsal Bilinçlenme Sürecinde Trafik ve İnsan Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü- Sakarya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, 4-5 Mayıs 2004 Sakarya, s161-168.

3. Aydın, M. (2007), “Kur’an Meallerinde İrab Bağlamındaki Tercüme Problemleri”, Kur’an Meâlleri Sempozyumu (Eleştiriler ve Öneriler), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir, 24-26 Nisan 2003, Diyanet İşleri Başk. Yay., Ankara, 285-309.

Kitapları:

Yurt Dışında Yayınlanmış Kitap Yazarlığı:

1. Aydın, M. (2001), Dürretü’t-Tenzîl ve Gurretü’t-Te’vîl’in Edisyon Kritiği, Mekke Ümmü’l-Kura Üniversitesi Yay., Mekke.

Yurt İçinde Yayınlanmış Kitap Yazarlığı:

1. Aydın, M. (1998), Kur’an-ı Kerim’de Lafzî Müteşâbihler, Nûn Yayıncılık, İstanbul.

2. Aydın, M. (2001), Kur’an’ın Metni Üzerindeki Tartışmalar, Değişim Yayınları, Adapazarı.

3. Aydın, M. (2001), Kur’an’da Benzer Ayetlerdeki Anlatım Farklılıkları, 2. Baskı, Değişim Yayınları, Adapazarı.

4. Aydın, M. (2009), Genel Tefsir Kuralları, Nûn Yayıncılık, İstanbul.

Tez Yönetimi;

Yönetiminde tamamlanan DOKTORA Tezleri:

1. Kahveci, İ, “Fahreddin Er-Râzî’nin Mefatihu’l-Ğayb Adlı Tefsirinde Ulûmu’l-Kur’ân”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

Yönetimimde tamamlanan YÜKSEK LİSANS tezleri:

1. Uçar, S. “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri “Fatiha Suresi” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

2. Göl, M. “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri “Bakara Suresi Ayet 6-25” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

3. Kaya, Erdal, “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri “Bakara Suresi Ayet 44-59” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

4. Yetim, H. “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri “Bakara Suresi Ayet 60-74” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

5. Özdemir, A. İhsan, “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri “Bakara Suresi Ayet 106-23" Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

6. Türker, Ö., “Mukatil b. Süleyman’ın Kur’an’ın Te’vil Yöntemi” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

7. İyibilgin, O, “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri “Bakara Suresi Ayet 142-157” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

8. Karaman, D. Ali, “Kur’an-ı Kerim’de Ulu’l-Azim Peygamberlerin Örnek Özellikleri” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

9. Özsoy, A. Vehbi, “Mutaffifîn Sûresinde Facirlerin Özellikleri” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

10. Ateş, F, “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri “Bakara Suresi Ayet: 189-203” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

11. Yılmaz, A, “Hasan Basri Çantay ve Meâl-i Kerim’indeki Tefsir Kısımlarının Analizi” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.