Hit (1544) Y-10

Bünyamin Erul

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Gerede / Bolu D.Tarihi : 1965
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Bünyamin Erul

1965 yılında Bolu Gerede’de doğdu.
1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yaptı.
1989 yılında yüksek lisansını tamamladı.
1989-1990 Öğretim yılında Mısır’a gitti ve alanıyla ilgili çeşitli inceleme ve araştırmalar yaptı.
1993 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
1996 yılında doktor oldu. Aynı yıl İslam Araştırmaları Birincilik Ödülünü aldı.
1999 yılında dil ve sahası ile ilgili çalışmalar yapmak üzere altı ay süre ile İngiltere’ye gitti.
2000 yılında doçent,
2008 yılında profesör oldu.
29.08.2008 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi.

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Gerede 1965

Lisans: 1987

Yüksek Lisans: 1989

Doktora: 1996

Doçent: 2000

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Arapça, İngilizce

Yurtdışı Görevler

· 27.9.2004–23.12.2004 tarihleri arasında 3 aylığına Tataristan’ın başkenti Kazan’da bulunan Rusya İslam Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Aldığı Ödüller

· 1996 yılı İslam Araştırmaları birincilik ödülü

Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri

· İslamiyet Dergisi Yayın Kurulu üyesi

Sempozyumlar

· İlmiyye Sınıfına Mensup Bazı İskilipli Alimler ve Eserleri, Türk Tarihinde İz Bırakan İskilipli Alimler, (Sempozyum: 23-25 Mayıs 1997-İskilip), Ankara-1998.

· Kevserî’nin Dirâyet Yönü, “en-Nuketu’t-Tarîfe” Örneği, Muhammed Zâhid el-Kevserî, Hayatı-Eserleri-Tesirleri, s. 107-125, İstanbul-1996, Seha Neşriyat, (9-10 Aralık 1995 yılında Düzce’de yapılan Sempozyum Bildirileri)

· Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri Sempozyumu bildirisi, s. 419-435. Ankara-2003.

· 4.5.2004 – 7. 5. 2004 tarihinde S. Arabistan’ın Sünnet ve Sirete Verdiği Önem adlı sempozyumda “Türkiye’de Hadis Çalışmaları” adlı Arapça tebliğini sundu.

· 14.5.2004-15.5.2004 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen Kur’an ve Müslümanlar sempozyumunda “Erken Dönem Kur’an Okumaları” adlı tebliği sundu.

· 27.5.2004-29.5.2004 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Günümüzde Sünnetin Anlaşılması sempozyumunda “Yorum-Rivayet İlişkisi” adlı tebliği sundu.

Konferanslar

· Kutlu Doğum münasebetiyle Mersin-Bozyazı’da, Mardin’de ve Mardin-Kızıltepe’de, Bolu’da ve Bolu-Gerede’de Hz. Peygamber, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması vb. konularda konferanslar verdi.

· Tataristan’ın başkenti Kazan’da “Türkiye’de Hadis Çalışmaları”, “Türkiye’de Kur’an Eğitimi”, “Üniversitelerde Eğitim Yöntemleri”, “Hadis ve Sünnetin Anlaşılması Meselesi”, “Hz. Peygamber’in Konumu ve Sünnet’in Dindeki Yeri” vb. başlıklarla çeşitli konferanslar verdi.

ESERLERİ

Kitap

· Sahabenin Sünnet Anlayışı, Ankara–1999, 2000, 2005, TDVY.

· Örnek Bir Lider Hz. Peygamber, Ankara–2002.

· el-İcabe, Zerkeşi’nin Eseri’nin tahkikli neşri, Beyrut–2004, Müessesetu’r-Risale, (Arapça)

· Sünneti Anlamada Yöntem, Y. Kardavi’den Çeviri. Kayseri–1991, Rey Yay.

· Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, B. Zerkeşi’den Çeviri, Ankara–2000, Kitabiyat Yay.

· Haccı Anlamak, Ankara–2004, DİB yayınları, (Ekrem Keleş ile birlikte)

· Kutsal İklimde Dua, Ankara–2004, DİB yayınları, (Ekrem Keleş ile birlikte)

Makaleler

· Sahabe Döneminde “Tekzîb” ve Tekzibin Mahiyeti, Rivayetlerdeki Tekzîb İfadelerinin Anlamı Üzerine Bir İnceleme, A.Ü.İ.F. Dergisi, XXXIX. 455-489, Ankara-1999.

· Hz. Peygamber’e Kur’an Dışında Vahiy Geldiğini İfade Eden Rivayetlerin Tahlil ve Tenkidi, İslâmiyât I (1998) sayı: 1, s. 55-72.

· Hadiste Eleştirel Yaklaşımın Öncüsü Olarak Hz. Aişe, İslâmiyât, III. (2000) sayı: 2, s. 109-129.

· Rivayet Metinlerinde Ravî Tasarrufları, (Arapça) , A.Ü.İ.F. Dergisi, XLI ., s. 173-212

· Sahabenin Sünnete Bağlayıcılık Açısından Bakışları, İslami Araştırmalar Dergisi, Hadis-Sünnet Özel Sayısı, cilt: 10, sayı: 1-2-3, yıl: 1997, s. 59-68.

· Hz. Peygamber’in Risalet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım, Diyanet İlmi Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) -Özel Sayı- s. 33-66, Ankara-2003, II. baskı.

· Bir Alan Taramasının Panoraması, Vahy-i Gayri Metluv Hakkında Bazı Mülahazalar ve Bir Eleştirinin Eleştirisi, İslâmiyât III (2000) sayı: 1, s. 161-184.

· Hicrî II. Asırda Rivayet Üslubu (I) II. Rivayet Açısından Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) el-Câmi’i, A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIII. sayı: 1, s. 27-61.

· Hicrî II. Asırda Rivayet Üslubu (II) II. Dirayet Açısından Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) el-Câmi’i, A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIII. sayı: 2, s. 57-90.

· er-Rabî’ b. Habîb (ö. 175-180) ve Rivayet-Dirayet Açısından el-Câmi’i, A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIV. sayı: 2, s. 27-68.

· Hz. Huzeyfe ve Sır Kâtipliği, Yayınlanmamış makale

· Kazan Kütüphanelerinde Hadis ile İlgili Elyazmaları Üzerine, Yayınlanmamış makale

· Kazan Matbuatındaki Hadis ile İlgili Çalışmalar Üzerine, Yayınlanmamış makale

Diğerleri

· Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî’nin, es-Sunnetu Masdaran li’l-Ma’rifeti ve’l-Hadâra (Bilgi ve Medeniyetin Kaynağı Olarak Sünnet) adlı eserinin tanıtımı, Davha-1995. İslami Araştırmalar Dergisi, Hadis-Sünnet Özel Sayısı, cilt: 10, sayı: 1-2-3, yıl: 1997, s. 209-210.

· Dr. Ahmet Yıldırım’ın, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları adlı Basılmamış Doktora Tezi’nin tanıtımı, A. Ü. S. B. E, Ankara -1996. (Eser, Ankara-2000’de basılmıştır) İslami Araştırmalar Dergisi, Hadis-Sünnet Özel Sayısı, cilt: 10, sayı: 1-2-3, yıl: 1997, s. 212-215.

· Ma’mer b. Râşid’in el-Câmi’ Adlı Eserinin Kadim Bir Nüshası, İslâmiyât I (1998) sayı: 2, s. 125-133.

· Harput’lu Abdülhamit Hamdi Efendi ve Hz. Peygamber’in Bilgisine Dair Bir Risalesi, F.Ü.İ.F.D, sayı: 6, s. 1-20.

· N. Abbott’un “Aishah” Adlı Eseri ve “Hz. Muhammed’in Sevgili Eşi Ayşe Çevirisi” Üzerine, Türkiye Günlüğü, sayı: 61, Yaz 2000-4, s. 101-112’de yayınlanmıştır.

· “İslam Hukukunda Sünnet” Adlı Tercume Üzerine, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt: 3, sayı: 2, Nisan-1989, s. 75-78.

· Dr. ûde Halîl Ebû ûde, Binâu’l-cumle fi’l-Hadîsi’n-nebeviyyi’ş-şerîf fi’s-Sahîhayn, (Sahîhayn Hadislerinde Cümle Yapısı), Dâru’l-Beşîr, Ammân-1994, II. baskı, 728s. A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIV. sayı: 2, s. 27-68. (Kitap tanıtımı)

· Ahmed b. Hanbel (ö. 241), el-Mevsûatu’l-hadîsiyye, Musnedu’l-Imam Ahmed b. Hanbel, tah. Şuayb el-Arnaût ve yardımcıları, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut–1993-2001, I-XLV+V. A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIV. sayı: 1, s. 497-504. (Kitap tanıtımı)

· Yaşar Nuri Öztürk’ün Kendi Dilinden Hazreti Muhammed, İslamiyat, c: 6, sayı:2, s. 161-172. (Tanıtım ve eleştiri)

· Hadis Çalışmalarını Anlamada Öznellik Sorunu, Marife, yıl: 2, sayı: 1, s. 231-246.

· el-İcâbe, (T. D.V. İslam Ansiklopedisi, c. XXI, s. 379’da yayınlanmıştır)

· İskilîbî, (T. D.V. İslam Ansiklopedisi, XXII. 582’de yayınlanmıştır)

· Keşfu’l-Hafâ, (T. D.V. İslam Ansiklopedisi, c. XXV, s. 320-1’de yayınlanmıştır)

· İslam’da Eğitim, Ignaz Goldziher, İngilizce’den tercüme: M. Emin Özafşar ve Mehmet Görmez ile birlikte, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt: 2, sayı: 7, Mayıs–1988, s. 79-94.