Hit (4729) K-586

Lugatçei Edebiyyat

Yazar Adı : Ali Seydi Bey İlim Dalı : Sözlük
Kitap Dili : Kitap Tipi : Zeyl
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Lugatçe-i Edebiyyât

İç kapağında Seci ve Kafi­ye Lugatına Zeyl yazılı olduğu için ba­zı kataloglara (krş. Özeğe, IV, 1539) bu adla ayrı bir kitapmış gibi geçen eser küçük bir edebiyat lügatidir.

Nitekim Seci ve Kafiye Lugaü'nm 41-55. cü­zünün dış kapağında, yedi formalık Lu­gatçe-i Edebiyye ile yirmi formalık Defter-i Galatât, mahiyetleri itibariyle bir nevi zeyil kabul edildiklerinden abonele­re ücretsiz gönderilecekleri, arzu eden­lere ise ayrıca satılacakları ilân edilmiş­tir.

Ali Seydi eserinin "İfâde" başlıklı kıs­mında, "kullanılmakta olan edebî ıstı­lahları tarif, tefsir, izah ve misalleriyle elifba sırasıyla toplayan böyle bir lahika­nın yazılmasını faydalı ve lüzumlu gör­düğünü" belirtmekte, Muallim Naci'nin Istılâhât-ı Edebiyye'si varken bu kita­bı kaleme almasını ise onun bütün ede­bî terimleri alarak uzun uzadıya açıkla­ması ve alfabetik olmaması sebebiyle bir lügat olma özelliğini taşımamasına bağlamaktadır.

İstanbul'da 1324 de basılmıştır.

<
...