Hit (4325) K-1256

el Mucem el Vasit

Yazar Adı : T. E. İlim Dalı : Sözlük
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-10-01 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-10-02

el-Mu'cemü'l-Vasît
Kahire Arap Dil Kurumu tarafından çıkarılan Arapça sözlük.

1932 yılında kurulan Kahire (Mısır) Arap Dil Kurumu'nun kuruluş amaçlarından biri de Arap dilinin tarih içindeki gelişimini gösteren bir sözlük hazırlamaktı. Bu maksatla kurum bir komisyon oluşturarak hazırlanacak sözlüğün planını tesbit etmekle görevlendirdi. Komisyon üyelerinden Alman asıllı şarkiyatçı August Fischer, İngilizce Oxford sözlüğünün dengi Arapça bir sözlük telifine girişti, ancak bu çalışma II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla durdu, kendisinin 1949 yılında ölümüyle de sonuçsuz kaldı.

Kurum, onun hazırladığı malzemeyi değerlendirip sözlük haline getirmek istediyse de sadece az bir kısmını yayımlayabildi. Bir yandan bu çalışma devam ederken öte yandan tarihî gelişimi de yansıtan el-Mucemü 'l-kebîr"in hazırlıkları sürdürülmüş ve on yıllık bir mesaiden sonra 1956'da 500 sayfalık bir örnek cilt uzmanların incelemesine sunulmuştu.

Bu arada Mısır Millî Eğitim Bakanlığı'nın 1936 yılında Arap Dil Kurumu'nun ilmî ve teknik terimleri içine alan, şekil ve resimlere de yer veren orta hacimli bir sözlük hazırlamasını talep etmesi üzerine el-Mucemü'l-vasît yeniden gündeme geldi ve hazırlanmasına ancak 1940' ta başlanabildi.
30.000 madde başı ve 600 resim ihtiva eden eser yirmi yıllık bir çalışma sonunda tamamlandı.
el-Mu'cemü'l-vasit hazırlanırken geçmişle bugün arasında sağlam bir bağın kurulması amaçlanmıştır. Kurumun genel sekreteri İbrâhim Medkûr'un da belirttiği gibi sözlükte XX. yüzyılın kelimeleriyle Câhiliye ve sadr-ı İslâm devri lafızları bir araya getirilerek dilin çeşitli dönemleri arasına konulan zaman ve mekân sınırları ortadan kaldırılmıştır.

Esere alınan kelime ve terimler komisyon, kurum meclisi ve kongre üyelerinin kontrolünden geçmiştir.
el-Mucemü'l-vasît'te kelimeler köklerinin ilk harfine göre alfabetik olarak sıralanmış, yabancı dilden gelip Arapçalaştırılmış (muarreb) olanlar da alfabetik tertibe tâbi tutulmuştur.
Muarreb câmid kelimelerden türetme yoluna nadiren gidilmiş, ancak Arapça câmid kelimelerden türetme işleminde bir sakınca görülmemiştir. Kelimelerin açıklanmasında garip ve nâdir kullanımlara yer verilmemiş, eserde âyet, hadis, atasözleriyle şair ve ediplerden örnekler kaydedilmiştir.
Eserde Arap Dil Kurumu'nun Arapça karşılıklarını bularak kullanmayı kararlaştırdığı teknik ve ilmî terimlere de yer verilmiştir. Kurum geniş çaplı bir türetme başlatmış ve Arapçalaştırılan kelimelerden fiil, ism-i fâii, ism-i mef ûl vb. kelimeler türetmiştir. Meselâ “telefon”dan “تلفن”, (telefon etti) fiilini, “mıknatıs”tan (المغناطيس) mâzi (مغطس), ism-i fâil (الممغطِس), ism-i mef‘ûl (الممغطَس) ve yapma masdar (الغناطيسية) türetmiştir.
Rivayet asrından sonra kullanılan (müvelled), Rivayet asrından sonra kullanılan (müvelled), değiştirilmeden alman yabancı kelimeler (dahîl) ve yeni dönemde yaygınlık kazanan kelimelerle (muhdes) eski dil âlimlerince yanlış (lalın) kabul edilen lafız ve kullanışlar da sözlüğe alınmıştır. Köklerin türevleri özel bir dizime tâbi tutularak mücerred fiiller -mezîdler, geçişsiz fiiller- geçişliler ve isimler şeklinde sıralanmış, somut anlamlar soyutlardan, hakiki mânalar mecazilerden önce zikredilmiş, sülâsî mücerred fiiller de bablara göre dizilmiştir. Üçlü köklerden sülâsî mücerred türeyen fiiller dörtlü, beşli ve altılı kalıplar olarak sıralanmış, ardından dörtlü kök rubâî mücerred fiillere ve ondan türeyen kelimelere yer verilmiştir. Fiillerden sonra zikredilen isimler alfabetik olarak dizilmiştir.
Artık kullanılmayan kelimelerle lehçe farklılıklarından doğan eş anlamlı kelimeler sözlüğe alınmamış, bunun yanında yaşayan kelimelerin açıklanmasına özen gösterilmiş, farklı anlam taşıyan fiil bablannın tamamı kaydedilmiş, sülâsî mücerred masdarlann en çok bilineni ve bab değişikliği durumunda anlamı da değişen masdarların hepsi zikredilmiş, ism-i fail ve ism-İ mef ûllerden alınması zorunlu görülenler fiilleriyle birlikte kaydedilmiş, te'nis "tâ"sı taşımayan müennes kelimelerin sadece bilinmeyenlerine yer verilmiştir.

Genellikle kabul gören el-Mucemü'l-vasît'in eleştirilen tarafları arasında kendisine gönderme yapılan bir kısım maddelerin bazan alınmamış olması, bir kelimenin izahında bu kelimeden daha kapalı lafızların kullanılması, resimlerin yeterli sayıda ve kaliteli olmaması, bu yönüyle el-Müncid'e ulaşamaması, istişhâd edilen metinlerin müelliflerinin belirtilmemiş olması zikredilir.
el-Mucemü'l-vasîfin ilk neşrinden sonra farklı komisyonların incelemesiyle baskıları tekrarlanmış, ayrıca ofset baskılan yapılmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:İbrâhim Mustafa v.dğr., el-Mucemü’l-vasîŧ, Kahire 1380-81/1960-61, ayrıca bk. giriş, I, 5-14; Hüseyin Atay v.dğr., Arapça-Türkçe Büyük Lûgat, Ankara 1964, Önsöz, s. XXVI; Abdüssemî‘ M. Ahmed, el-Meâcimü’l-Arabiyye, Beyrut 1389/1969, s. 226-239; Emîl Bedî‘ Ya‘kūb, el-Meâcimü’l-luġaviyyetü’l-Arabiyye, Beyrut 1981, s. 149-160; Abdülazîz Matar, “el-Mucemü’l-vasîŧ beyne’l-muĥâfaža ve’t-tecdîd”, Fi’l-Mucemiyyeti’l-Arabiyyeti’l-muâśıra, Beyrut 1407/1987, s. 495-526. Kenan Demirayak

...
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort