Hit (697) Y-4554

Mehmed Said Bey

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : 1860 D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi :
Görevi : Hattat,Müzehhip Uzm.Alanı : Hat Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmed Said Bey (ö.1357/1938)
Mehmed Said Bey, Muharrem 1277 / Temmuz 1860’ da İstanbul Kadıköy’de dogmustur.
Çiçekpazarı ve Valide Rüstiye mekteplerinde okuyan Said Bey, özel hocalardan Arapça, Farsça ve Fransızca ögrenmistir.
Hüsn-i Hat’tan Rik‘a yazısını ise Damad Esad Bey’den mesk etmistir .

1875’te Sadaret Mektubî Kalemi’ne giren Said Bey, 1885’te Sadrazam Said Pasa’nın
Hüsn-i Hat ve selika eshabından oldugu” kaydıyla vaki olan Amediî Dîvân-ı Hümâyûn
Kalemi’
ne girdi. Burada kademe kademe ilerleyip baskâtiplige terfi eden Said Bey,
1891’de Meclis-i Vükelâ Zabt Kâtipligine memur oldu.
1902’de Sadrazam Ferid Pasa’nın mühürdarlıgına tayin edilen Said Bey, bu vazifesini bes buçuk sene sürdürmüstür.
1908’de Kamil Pasa’nın sadrazamlıgı sırasında Amedî Muavinligi’ne memur olarak tayin edilmis,daha sonra yapılan düzenlemeler sonucu muavinligin lagvı üzerine bu vazifesinden ayrılıpMeslis-i Vükela Zabt Kâtipligi’ne geçmis ve 1909’da ise Sadaret Tahrirat Müdürlügü’ne tayin edilmistir .

1913’te Said Halim Pasa’nın sadrazamlıgı dönemi bu görevinden ayrılan Said Bey,
Medresetü’l-Hattatin’de Rik‘a dersi vermeye baslamıstır.
1918’de Mabeyn İkinci Kâtipligi’ne ve 1922’de ilaveten Hazine-i Hassa Müdüriyeti Umumiyesi Vekâletine tayin edilen Said Bey, 1933’te emekli olmustur .
Dürüst, vakur bir zat olan ve zamanında Babıâli’de en güzel Rik‘a yazan kisi olarak
bilinen Mehmed Said Bey, 8 Sevval 1357 /30 Kasım 1938’ de Kadıköy’deki evinde vefat
etmis ve Karacaahmet Mezarlıgı’na defnedilmistir .