Hit (1591) Y-1435

Mehmed Vasfi, Kebecizade

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1831
Görevi : Hattat Uzm.Alanı : Hat Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2014-09-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmed Vasfi, Kebecizâde

(ö. 1831) Osmanlı hattatı.
Kebeci esnafından Süleyman isimli bir zatın oğlu olan Hafız Mehmed Emin Vasfı. Konyalı Ebûbekir Râşid Efendi'den hüsn-i hat öğrenerek 1181'de(1707) icazet aldı. Galata Sarayı'ndan sonra Topkapı Sara-yı'nda da hat hocası olarak uzun yıllar çalıştı ve birçok talebe yetiştirdi. Sultan İV. Mustafa'ya ve II. Mahmud'a -tahta geçmelerinden önce- hüsn-i hat hocalığında bulundu; bunlardan II. Mahmud'a icazet verdiği bilinir. Şehzade Mahmud ile hocasının bir araya gelmeden yazışarak hat derslerini sürdürdükleri halen Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde mevcut meşklerinden anlaşılmaktadır. Bir gelenek halinde Arapça tertiplenen icazetname cümlelerini -görebildiğimiz kadarıyla- ilk ve son defa olarak Türkçe yazmayı gerçekleştiren kişi Kebecizâde olmuştur. II. Mahmud'un henüz tahta geçmeden önce yazdığı bîr hilye-i şerifin altına Kebecizâde şu izin cümlesini yazmıştır: "Amma ba'dü, bu hatt-ı latîf ve kelâm-ı münîf Hazret-i Şeyh İbnü'ş-Şeyh Hamdullah Efendi'nin intihab ettiği ka-vâid rüsumu üzere sâhibü'1-hatt-ı hümâyun azametlü, mehâbetlü, kudretlü İb-nü's-Sultân Şehzade Mahmûd-ı Adlî İb-nü's-Sultân Abdülhamîd Han İbnü's-Sultân Ahmed Han efendimiz hazretlerinin istihkakı nümâyan olmağla hilyeleri ve kitabetleri zeylinin ketebe tahrîrine izin verildi. Hüve'l-üstâd Mehmed Vasfi, 1222" Muharrem 1247'de (Haziran 1831) vefat eden ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilen Mehmed Vasfi'nin icazet alış tarihi göz önünde bulundurulursa bu sıralarda seksen yaşını geçtiği muhakkaktır. Zamanına kadar yetişen hattatların hocalarını gösteren bir "silsile-İ hattâtîn" tertipleyen Kebecizâde bu silsilede kendine ayırdığı bölümde hacca 1816'da gittiğini, yazdıkları arasında yirmi mushaf, l50'ye yakın delâilü'l-hayrât ve en'âm-ı şerif, 2S0'ye yakın Hafız Osman tarzı hil-ye, 200 civarında kitap şeklinde cep hilyesi, 230 kadar murakka', 3000 civarında kıta bulunduğunu belirttikten sonra bunları yazmaktan maksadının riya değil dua almak olduğunu belirtmektedir. Mehmed Vasfi Efendi'nin Lâleli Camii kapılarındaki 1197(1783) tarihli celî sülüs yazıları, kısa bir zaman sonra doğacak olan Rakım üslûbunun yanında pek kaba durmaktadır. Birçok eser bırakmış olmakla beraber Kebecizâde'nin asıl vasfı hocalığıdır. Tertiplediği silsilenamede öğrencilerinden yetmiş dokuzunu kaydet-mekteyse de bunlar arasında Eyyûbî Râşid ve Çömez Mustafa Vâsıf efendiler
Kebecizâde Mehmed Vasfi'nin sülüs- nesih kıtası (Ekrem Hakkı Ayverdi kat koleksiyonu) hüsn-i hattı daha sonraki nesillere taşıyan en mühim isimlerdir. Mehmed Vasfi Efendi'nin yazdığı mushaflardan üçü Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'nde İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde ve Sakıp Sabancı Müzesi'ndedir. Sülüs nesih murakkalarına da koleksiyonlarda rastlanmaktadır

(1) İMMEŞ Arş., D: 3208; Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul, 1981, C.3-4, s. 135-136. (2) Aynı Dosya. (3) Hakimiyet-i Milliye, 5 Mayıs 1336, No: 27. Bkz., EK: III.
website women affair open