Hit (1226) Y-43

Abdullah Eyyubi

Künyesi : Abdullah b. Mehmed Salih Eyyûbî. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Eyüp / İstanbul D.Tarihi : 1836
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi :
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı : Fıkıh,Hadis,Kıraat ilimleri,Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdullah Eyyubi
Tam adı Reîsül-Kurrâ Abdullah b. Mehmed Salih Eyyûbî.
Şeyhülislâm Hamdîzâde Mustafa Efendi'den ders okudu ve icazet aldı.
Gelenbevî İsmail Efendi'nin usûl-i fıkıh dersleri, dönemin önemli kıraat alimlerinden İbrahim ve Salih efendilerden kıraat-ı seb'a, aşere ve vücuh ilimlerini Öğrendi.
Tasavvufi eğitimini Murad Buhari Dergâhı şeyhi Nakşibendi Mehmed Efendi'den aldı.
Menkıbeleri oğlu Mehmed Emin Efendi'nin Gülşen-i Meşâyih-i Selâtîn adlı eserinde yer almıştır.
ESERLERİ:
KUR'ÂN İLİMLERİ:

 • Tefsîr-i Sûre-i Feth,
 • Rahmaniye mine't-Tefsir,
 • Levdmiül-Bedr(Şatıbî'nin Lâzimetü'z-Zehr'inin şerhi),
 • Îkâzül-Kurrâ,
 • Şerhu Müzâni 1-Kırâatil-Aşere.

HADÎS:

 • Minhatül-Bârî,
 • Ebû Eyyüb el-Ensâri'den Rivayet Edilen Hadislerin Tercüme ve Şerhi,
 • Kudsî Hadîsler Şerhi (Veliyyüddîn Efendiye),
 • Mitâhü's-Saâdeti'l-Medine/Fezâilü Medîne-i Münevvere,
 • Kırk Hadîs Şerhi (Hayatî Efendiye),
 • Tezkiretü'r-Rumât.

FIKIH:

 • Fezdil-i Cemaat Tercümesi (çev. Müstahabizâde 'den),
 • Hediyyetü 1-Huccâc-Menâsik-iHac,
 • Tuhfetül-îman fi Fezâili's-Sıyâm,
 • Haşiye ale'l-Hayâlî,
 • Mahmudiye,
 • Nesâyihü 1-Mülûk.

TASAVVUF:

 • MecâUsül-Mevâiz,
 • Mir'âtü'n-Nâzırîn Şerhi (Akifzâdeye),
 • Memâhb-ı Ebül-Hasen eş-Şâzelî Tercümesi,
 • Sülûk-ı Nakşibendi Tercümesi (Hadîmî'den, Silsiletü'z-Zeheb'in Arapça şerhinin tercümesi),
 • Adâbül-Müsûfirîn fi men Düfine fi Civâri Ebi Eyyüb (Eyüp Sultan'ın Menkıbeleri),
 • Mecmüatü 1-Fevâid,
 • Nefehâtül-Âbiri's-S&rifiFezâili Ebi Eyyüb el-Ensâri Tercümesi (çev. Ahmed Ensâri'den).

DİLBİLİM:

 • Muharrem Tekmilesi,
 • Fevâyıhıl-Ezkâr Şerhu izhar,
 • İmtihan-ı Ezkiyâ Şerhi.
open