Hit (1547) Y-43

Abdullah Eyyubi

Künyesi : Abdullah b. Mehmed Salih Eyyûbî. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Eyüp / İstanbul D.Tarihi : 1836
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi :
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı : Fıkıh,Hadis,Kıraat ilimleri,Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdullah Eyyubi
Tam adı Reîsül-Kurrâ Abdullah b. Mehmed Salih Eyyûbî.
Şeyhülislâm Hamdîzâde Mustafa Efendi'den ders okudu ve icazet aldı.
Gelenbevî İsmail Efendi'nin usûl-i fıkıh dersleri, dönemin önemli kıraat alimlerinden İbrahim ve Salih efendilerden kıraat-ı seb'a, aşere ve vücuh ilimlerini Öğrendi.
Tasavvufi eğitimini Murad Buhari Dergâhı şeyhi Nakşibendi Mehmed Efendi'den aldı.
Menkıbeleri oğlu Mehmed Emin Efendi'nin Gülşen-i Meşâyih-i Selâtîn adlı eserinde yer almıştır.
ESERLERİ:
KUR'ÂN İLİMLERİ:

 • Tefsîr-i Sûre-i Feth,
 • Rahmaniye mine't-Tefsir,
 • Levdmiül-Bedr(Şatıbî'nin Lâzimetü'z-Zehr'inin şerhi),
 • Îkâzül-Kurrâ,
 • Şerhu Müzâni 1-Kırâatil-Aşere.

HADÎS:

 • Minhatül-Bârî,
 • Ebû Eyyüb el-Ensâri'den Rivayet Edilen Hadislerin Tercüme ve Şerhi,
 • Kudsî Hadîsler Şerhi (Veliyyüddîn Efendiye),
 • Mitâhü's-Saâdeti'l-Medine/Fezâilü Medîne-i Münevvere,
 • Kırk Hadîs Şerhi (Hayatî Efendiye),
 • Tezkiretü'r-Rumât.

FIKIH:

 • Fezdil-i Cemaat Tercümesi (çev. Müstahabizâde 'den),
 • Hediyyetü 1-Huccâc-Menâsik-iHac,
 • Tuhfetül-îman fi Fezâili's-Sıyâm,
 • Haşiye ale'l-Hayâlî,
 • Mahmudiye,
 • Nesâyihü 1-Mülûk.

TASAVVUF:

 • MecâUsül-Mevâiz,
 • Mir'âtü'n-Nâzırîn Şerhi (Akifzâdeye),
 • Memâhb-ı Ebül-Hasen eş-Şâzelî Tercümesi,
 • Sülûk-ı Nakşibendi Tercümesi (Hadîmî'den, Silsiletü'z-Zeheb'in Arapça şerhinin tercümesi),
 • Adâbül-Müsûfirîn fi men Düfine fi Civâri Ebi Eyyüb (Eyüp Sultan'ın Menkıbeleri),
 • Mecmüatü 1-Fevâid,
 • Nefehâtül-Âbiri's-S&rifiFezâili Ebi Eyyüb el-Ensâri Tercümesi (çev. Ahmed Ensâri'den).

DİLBİLİM:

 • Muharrem Tekmilesi,
 • Fevâyıhıl-Ezkâr Şerhu izhar,
 • İmtihan-ı Ezkiyâ Şerhi.
open
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort