Hit (1366) Y-1660

Ahmet Avni Konuk

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1285/1868
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 20.Mar.38
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı : Müzik,Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Avni Konuk
İlkokulu bitirdikten sonra Galata Rüştiyesine (ortaokul) girdi.
Buradan Darüşşafakaya geçti.
On yaşlarında iken önce babasını, sonra annesini kaybetti.
Darüşşafaka'dan mezun olduktan sonra cami derslerine devam ederek hafız oldu ve icazet (yeterlilik) aldı.
Bu arada Mevlevi tarikatına bağlandı.
Mürşidi Mesnevîhân Selânikli Esad Dede'den (ö. 1329/1911) Mesnevi okuyup icazet aldı.
1890da posta memurluğuna tayin edilerek bir süre Galata İttihad Postanesinde memurluk yaptı.
Bu sıralarda Mekteb-i Hukûk-ı Şâhâne'ye (Hukuk Fakültesi) girerek 1898'de birincilikle mezun oldu.
Posta Nezaretinde müdürlük (1909). genel müdür yardımcılığı (1922) görevlerine getirildi.
Mayıs 1933'te genel müdür müşaviri iken emekliye ayrıldı.
Konuk, Zekâi Dede'den musiki dersleri aldı.
Dini ve serbest temalarda klasik Türk müziğiyle uğraşan bir besteciydi.
Çoğu şerh (yorum) veya çeviri olan tasavvufi eserler verdi.
Büyük bölümü basılmayan eserlerinin örnekleri Konya Mevlâna Müzesindedir.
Nota bilmemekle birlikte iyi bir hanende (şarkıcı) ve bestekârdı.
"Dilkeşide" ve "Bend-i Hisar" adlı makamları düzenledi.
Yüz on dokuz makamdan oluşan "Kâr-ı Nâtık'ı Türk" musikisinde en geniş örnektir.
Üc mevlevi ayini besteledi.
Klasik Türk müziği güftelerini toplayan Hanende adlı geniş kapsamlı eserini yirmi sekiz yaşında yayımladı.
Merkez Efendi Mezarlığında toprağa verildi.

ESERLERİ:

  • Hanende (güfte antolojisi. 1899),
  • Menakıb-ı Hazret-i Mevlâna Celaled-din Rûmi (Risalc-i Sipehsalar'ın çevirisi. 1912),
  • Mesnevi-i Şerif Şerhi,
  • Fihi Mâ Fîh Tercemesi,
  • Fusûsü 'l-Hikem Ter-ceme ve Şerhi (Muhyiddin Arabi'den).
  • Tedbîrât-ı İlâhiyye Terceme ve Şerhi.