Hit (1262) Y-3335

Ali İhsan Karataş

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali İhsan Karataş

Araştırma Görevlisi

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1992.

Yüksek Lisans: “Tereke Kayıtlarına Göre XVI. Yüzyılda Bursa’da Yaygın Olan Kitaplar”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1995.

Doktora: “Mahkeme Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılda Bursa’da Gayrimüslimler”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2005.

ESERLERİ

Makale

· “Marriages Of Non-Muslims In A Muslim Community: A Case Study of the 18th Century Bursa in the Ottoman State According To the Sharîah Records”, The Islamic Quarterly, Volüme 51, Issue 3, 2007, s. 215-236.

· “Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Aile Bireylerinin Korunması (Bursa Şer’iyye Sicilleri Işığında)”, Akademik Araştırmalar Dergisi, (Şubat-Nisan 2008) Yıl 10, Sy. 36, s.133-251.

· “Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlere Tanınan Din Ve Vicdan Hürriyeti” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.15, sy. 1, Bursa 2006, s. 267-284.

· XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.15, sy. 2, Bursa 2006, s. 231-264.

· “Bursa Şer’iyye Sicilleri Işığında Osmanlı Devleti’nde Köleliğe Bir Bakış”, İSTEM, (İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Musiki Dergisi) Yıl:5, Sy. 9, 2007, s. 135-162.

· “Tereke Kayıtlarına göre XVI. Yüzyılda Bursa’da İnsan Kitap İlişkisi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 1999, c.8, sy.8, s. 317-328.

· “XVI. Yüzyılda Bursa’da Tedavüldeki Kitaplar”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 2001, c.10, sy. 1, s. 209-230.

· “Fethinden XIX. Yüzyıl Sonlarına Kadar Bursa’da Ermeniler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.14, sy. 2, Bursa 2005, s. 81-106.

· “Osmanlı Toplumunda Kitap (XIV-XVI. Yüzyıllar), Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, c.XI, s.896-908.

· “Bursa’da Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri (Sürgün Cezasını Verdiren Bir Yahudi)”, Bursa Araştırmaları, Ağustos 2003, sy. 2, s. 13-15

· “Tanzimat Döneminde Rüşvetin Resmi Belgelere Yansıması”, Bursa Araştırmaları, Kasım 2003, sy. 3, s. 34-36

· “Bursa’da Müslüman Olan Bir Rahibin Yaşadıkları ve Din Değiştirme” Bursa Araştırmaları Kış 2005, sy. 11, s. 29-31.

· “XVIII. Yüzyılda Bursa’da Müslüman ve Gayrimüslim Ailelerin Niceliği” Bursa Araştırmaları Yaz 2006, sy. 13, s. 16-19.

· “XVIII. Asrın Sonlarında Bursa’da Bir Kilise Etrafında Kopan Fırtına”, Bursa Araştırmaları Güz 2006, sy. 14, s. 24-25.

· “Cevdet Paşa’nın Kaleminden 1855 Bursa Depremi” Bursa Araştırmaları Kış, 2006, sy.15, s.3-5.

· “Bursa’daki Kilise Evler”, Bursa Araştırmaları Bahar 2007, sy. 16, s. 34-36.

Çeviri Kitap

· Bursa’da İşgal Günlüğü, Düşünce Kitabevi, İstanbul 2004 (Bursa Vilayetinde Yunan Fecâyii 1920–1922 adlı Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan kitabın Turgay Gündüz, Adem Apak ve A. İhsan Karataş tarafından günümüz Türkçesine aktarılması)

Çeviri Makale

· “17. Yüzyılda Bursa’nın Nüfus Yapısı” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 2000, c. 9, sy. 9, s. 755-765. (Haim Gerber’in “Economy and Society in an Otoman City: Bursa 1600-1700” adlı eserinin “Demographic Development” başlıklı bölümün çevirisi.)

Bildiri ve Müzakere:

· “Şer’iyye Sicillerine Göre Tanzimat’a Kadar Bursa’nın Sosyo-Ekonomik Hayatında Ermeniler”, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2007, c. 1, s. 367-380.

· “Klasik Dönem Bursa Halkının Kitap Dünyası” ICANAS 38 (International Congress of Asian and North African Studies - 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10-15/09/2007 Ankara/Türkiye, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 1212.

· “Osmanlı Toplumunda Mevlid Vakıfları- Bursa Örneği”, Süleyman Çelebi ve Mevlid-Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri- Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid Sempozyumu, 18-20 Ekim, Bursa Osman Gazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2007, s. 36-42.

· “Folklorümüzün Kaynaklarından Tereke Defterleri ve XVIII. Yüzyıl Bursa Tereke Kayıtlarından Örnekler”, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (4-6 Nisan 2002) Bildiri Kitabı, Bursa 2002, c, II, s. 691-710.

· “XVIII. Yüzyıl Bursa’sında İslâm-Osmanlı Hukuku ve Gayrimüslimler”, II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa 2005, c, II, s. 173-187.

· “Hz. Peygamberin (sav) Gayrimüslimlere Karşı Tutumu”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20-22 Nisan, 2007, (Haz. Mahfuz Söylemez), İslâmî İlimler Dergisi Yayınları, Çorum 2007, s.395-407.

Kongre, Toplantı Tanıtımı

· “Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleri ile Muhammed Hamîdullah Sempozyumu (18-19 Kasım 2005-BURSA)”, İSTEM, (İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Musiki Dergisi) Yıl:3, Sy. 6, 2005, s. 297-301.

· “İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Toplantısı (26-27 Mayıs 2006 Bursa)” İSTEM, (İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Musiki Dergisi) Yıl: 4, Sy. 7, 2006, s. 203-