Hit (1160) Y-3033

Ali Ertuğrul

Künyesi : Arş. Gör. Lakabı :
Tabakası : E-Posta : ali.ertugrul@deu.edu.tr aertugrul71@hotmail.com
D.Yeri : Düzce D.Tarihi : 1971
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretmen Uzm.Alanı : İslam Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdulkerim Aydın/2008-09-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Ertuğrul

Özgeçmişi:

1971 yılında Düzce’de doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra,

1990 yılında D.E.Ü. İlahiyat Fakültesine öğrenci olarak kaydoldu.

1995 yılında bu okuldan mezun oldu.

Aynı yıl İstanbul Tevfik Bey İlköğretim okuluna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atandı.

Bir yıl sonra tekrar İzmir’e döndü ve D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünün İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı.

1997 tarihinde de D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı.

Halen anılan kuruma bağlı olarak doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olup Farsça, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

ESERLERİ

Tezleri:

· Kaynakları Bağlamında Nizamü'l-Mülk’ün Siyaset-Nâmesi’nde Geçen Önemli Kişiler, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1999 (YL).

· Anadolu Selçukluları Devrinde Yazılan Bir Kaynak: Niğdeli Kadı Ahmed’in el-Veledü'ş-Şefik ve’l-Hafidü’l-Halik’i (Doktora, devam ediyor).

Kitapları

· Yusuf Ziya Yörükân, Müslüman Coğrafyacıların Gözüyle Ortaçağda Türkler –Türklerin Yaşadığı ve Türklere Komşu Bölgeler– (Notlarla Yayıma Haz.: Mehmet Şeker, Ali Ertuğrul vd.), İstanbul 2004, s. 55-210 (Gelenek Yayınları).

· Mehmet Şeker, Selçûkiyyân: Şikest-i Bizans der Malazgirt ve Gosteriş-i İslâm der Anatolî, İlavelerle birlikte Farsça’ya ter.: Ali Ertuğrul-Nasrullah Salihî, Tahran 1385 / 2006.

Makaleleri:

· “Bir Medreseli Olarak Nasreddin Hoca”, Yedi İklim, Sayı 138-139, Eylül-Ekim 2001, s. 172-4.

· “Büyük Selçuklu Devletinde Mihver Bir Şahsiyet: Nizamü’l-Mülk Tusî”, Yeni Türkiye Türkoloji Özel Sayısı, Cilt IV, Sayı 46, Ankara Temmuz-Ağustos 2002, s. 33-48.

· “Bir Kaynak Olarak Nizamü'l-Mülk’ün Siyaset-Nâmesi”, Türkler, Cilt V, Ankara 2002, s. 271-278 (Yeni Türkiye Yayınları).

· “Siyasetnâme: Çâp-ı Türkiye ez Manzar-ı Nüsha-şinâsî”, Farsça’ya tercüme eden: Nasrullah Sâlihî, Kitâb-ı Mâh Târîh ve Coğrafya, Cilt 8, No: 2-3 (Sayı 86-87), Tahran, Âzer ve Dey 1383 / 2005, s. 38-41.

· “Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetnâmesi’nin Mevcut Bazı Neşirlerine Dair”, İSTEM [İslâm Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musiki Dergisi], Yıl 4, Sayı 7, Konya 2006, s. 99-116.

· “İslâm Coğrafya Literatürünün Teşekkülü ve Tercümesi Yapılan Eserler” (Süleyman Özkaya ile birlikte), Müslüman Coğrafyacılarının Gözüyle Ortaçağda Türkler –Türklerin Yaşadığı ve Türklere Komşu Bölgeler–, İstanbul 2004, s. 21-54.

· “Nigâhî be-Mühimterîn Dâyiretü’l-Ma‘ârifhâ-yi Münteşir-şode der Türkiye”, Farsça’ya tercüme eden: Nasrullah Sâlihî, Kitâb-ı Mâh Târîh ve Coğrafya, Cilt 8, No: 10-11 (Sayı 94-95), Tahran, Mordad ve Şehrîver 1384 / 2005, s. 38-44.

· “el-Veledü’ş-Şefîk: Eserî Erzişmend ez Evâhir-i Deverân-ı Selçûkiyyân-ı Anatolî (Telif 733 Kamerî)”, Farsça’ya tercüme eden: Nasrullah Sâlihî, Kitâb-ı Mâh Târîh ve Coğrafya, Cilt 8, No: 6-7 (Sayı 90-91), Tahran, Ferverdin ve Urdibeheşt 1384 / 2005, s. 19-25.

· “Menba‘-şinâsi-yi Tavsîfî Târîh-i Selçûkiyyân-i Anatolî”, Farsça’ya tercüme eden: Nasrullah Sâlihî, Kitâb-ı Mâh Târîh ve Coğrafya, Cilt 9, No: 5-7 (Sayı 101-103), Tahran, İsfend-Urdibeheşt 1385 / 2006, s. 40-75.

Tebliğleri:

· “Sefîne-i Tebriz’de Hz. Ali’ye Nispet Edilen Dualar ve Sad Kelime”, Hazreti Ali Sempozyumu, D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi, İzmir, 24-25 Ekim 2007.

Tercüme ve Çeviri Yazıları:

· Celal Nuri [İleri], “İslamiyet Mani‘-i Terakki midir?” Yay. Haz.: Ali Ertuğrul, Tabula-Rasa Felsefe / Teoloji Dergisi, Yıl 2, Sayı V, Isparta 2002, s. 241-261.

· Ahmed Sâib, “Rehber-i Müverrihîn: Mükemmel ve Muntazam Tarih-i Osmanî Nasıl Yazılır?” Yay. Haz.: Ali Ertuğrul, İSTEM [İslâm Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musiki Dergisi], Yıl 1, Sayı 1, Konya 2003, s. 203-223.

· Valerian Gabashvili, “XI-XII. Yüzyıllarda Gürcistan ve Türk Dünyası”, Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan Tarih Yazıları, Ter.: Ali Ertuğrul-Alexander Chulukhadze, İstanbul 2006, s. 206-217 (IQ Kültür Sanat Yayıncılık).

· Valerian Gabashvili, “Eski Gürcü Kaynaklarında Türk Kabile ve Uluslarına Dair Malumât”, Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan: Tarih Yazıları, Ter.: Ali Ertuğrul-Alexander Chulukhadze, İstanbul 2006, s. 218-227 (IQ Kültür Sanat Yayıncılık).

· Alessandro Bausani, “Selçuklu Döneminde Din”, Ter.: Ali Ertuğrul, Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XI/2, Sivas 2007, s. 441-465.

· Şirin Beyânî, “Tarihte Moğol Dünyası” Ter.: Ali Ertuğrul, Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Ahmet Özgiray’a Armağan: Tarihin İçinden, İstanbul 2006, s. 61-67 (IQ Kültür Sanat Yayıncılık).

· Abdülhüseyin Hâirî, “Sefîne-i Tebrîz: İki Kapak Arasındaki Kütüphâne”, Terc.: Ali Ertuğrul, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl 8, Sayı 19, Ankara 2007, s. 351-400.

· Annemarie Schimmel, “Mevlâna’nın Şark ve Garptaki Tesirleri”, Terc. Ali Ertuğrul, İSTEM [İslâm Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musiki Dergisi], Yıl 5, Sayı 10, Konya 2007, s. 271-279.

· Nasrullah Felsefî, “Kahve ve Kahvehanelerin İran’daki Tarihi”, Terc.: Ali Ertuğrul, Toplumsal Tarih, Sayı 155, Kasım 2006, s. 66-71.

Kitap Tanıtımı:

· “Ünal Kılıç, Tartışmaların Odağındaki Halife Yezid b. Muaviye”, Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, VI/1, Sivas 2002, s. 319-324.

· “Allâme Şemsüddin Muhammed b. Mahmûd Amulî, Nefâisü’l-Fünûn fî ‘Arâyisi’l-‘Uyûn”, Marife Bilimsel Birikim, Yıl 6 (2006), Sayı 1, Konya 2006, s. 247-255.

· “Fütuvvetnamehâ ve Resâil-i Hâksâriyye (Sî Risâle), Mukaddime, Tashîh ve Tavzîh: Mihrân Afşârî”, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl 8 (Ocak-Haziran 2007), Sayı 18, Ankara 2006, s. 350-365.