Hit (987) Y-2614

Ahmed el Haşimi Ahmed b. İbrahim

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Kahire D.Tarihi : 1943 m
Ö.Yeri : Kahire Ö.Tarihi : 1878 m
Görevi : Öğretmen Uzm.Alanı : Dil Araştırmacısı,Edebiyat
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed b. İbrâhîm b. Mustafâ es-Seyyid el-Hâşimî

Mısırlı edip, yazar ve eğitimci.

Kahire'de doğdu.

Aklî ve naklî ilimleri tahsil ettiği Ezher Üniversitesi'nde Muhammed b. Muhammed el-Enyâbî, Cemâleddîn-i Efgânî, Abdülkâdir b. Mus­tafa er-Râfiî ve Muhammed Abduh gibi meşhur âlimlerden ders aldı.

Mezun ol­duktan sonra Kahire'deki yerli ve ya­bancı okullarda uzun süre öğretmenlik, idarecilik ve müfettişlik yaptı.

Hz. Hüse­yin vasıtası ile soyu Hz. Peygamber'e ulaştığı için "seyyid" unvanı ile tanınan Ahmed el-Hâşimî Kahire'de vefat etti.

Ahmed el-Hâşimî, dil ve edebiyatla il­gili ders kitaplarında ve okullardaki eği­tim tarzında gördüğü noksanlıkları te­lâfi etmek ve müslüman bir nesil yetiş­tirmek için büyük gayretler sarfetmiştir.

Eserleri:

Onun dil, edebiyat ve dinî konular­daki başlıca eserleri şunlardır:

  • Cevâhirü'1-edeb fî sınâ'ati luğati'l-Arab.
  • Üslûbü'l-hakîm fî menheci'l-inşâ' i'l-kavîm
  • Mîzânü'z-zeheb fî sınâ'ati şiri'l-Arab
  • el-Kavâ'idül-esâsiyye li'l-luğati'l-Arabiyye
  • İnşâ'ül-mükâtebâti'l- 'aşriyye ve'l-murâselâti'l- Arabiyye.
  • Cevâhirü'l-belâğa.
  • el-Müfredü'l-alem fî resmi'l kalem
  • Muhtârü'l-ehâdîsi'n-nebeviyye ve'l-hikemi'l-Muhammediyye
  • es-Sa'âdetü'l-ebediyye fi 'd-diyaneti 'ş-şeriatil islamiyye
  • es-Sihru'1-halâl fi'l-hikemi vel-emsâl