Hit (1733) Y-3972

Ali Sedad

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1900
Görevi : Öğretmen Uzm.Alanı : Mantık
Görev Aldığı Kurumlar : Galatasaray Lisesi (Galata Sarayı Mektebi Sultanisi ) Mezuniyet : Galatasaray Lisesi (Galata Sarayı Mektebi Sultanisi )
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Sedad

Türk Mantıkçısı ve Fikir Adamı.

Ahmed Cevdet Paşa'nın oğludur.

Özel öğrenim gördü; Said Bey'den fizik ve kimya dersleri aldı.

Galata Sarayı Sulta­nîsi, Mahrec-i Aklâm ve Hukuk Mektebi gibi önemli okullarda mantık hocalığı yaptı.

Kırk üç yaşında öldü ve Fâtih na­ziresinde babasının yanına defnedildi.

Âli Sedad, yüzyıllarca fikir hayatımıza hâkim olan Fârâbî - İbn Sînâ geleneği içinde Aristo mantık anlayışına bağlıdır.

Kendisinden önce gelen Türk mantıkçı­larından farkı, mantık ilminin Avrupa'daki gelişmelerinden haberdar olmasıdır.

Öncekiler bağlı bulundukları geleneğin kapalı sistemi içerisinde mantık konu­larını işlemişlerdi.

Ali Sedad ise gelenek çemberinin dışına çıkarak yeni fikirlerin tartışmasını yapmış, çeşitli akımlara kar­şı bağlı olduğu Fârâbî-İbn Sînâ anlayışı içindeki Aristo mantığının şuurlu bir sa­vunucusu ve taraftarı olmuştur.

Muhtelif gazete ve der­gilerde yayımlanan ilmî ve edebî maka­lelerinden başka Arûz-ı Osmânî (İstan­bul 1314) adlı bir de risalesi vardır.

Eserleri:

Mîzânü'l- ukûl fi'l-mantık ve'l-usûl

Lisânü'l-mîzân

Kavâidü't-tahavvülât fi harekâti'z-zerrât

Hesâb-ı Tefâzulî ve Temâmî

Arûz-ı Osmânî