Hit (2518) Y-2201

Abdulhalim Mahmud

Künyesi : Prof Dr. / el Ezher Şeyhi Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Mısır /Şarkiyye /Belbis/ Ebul Hamed Köyü D.Tarihi : 12 05 1910
Ö.Yeri : Kahire Ö.Tarihi : 17 09 1978
Görevi : Akademisyen,Allame,el Ezher Şeyhi,Öğretim Üyesi,Tasavvuf Şeyhi Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2012-04-19 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdülhalim Mahmud
(1910-1978) Ezher şeyhi, mutasavvıf.
Mısır'ın Şarkıyye vilâyetinin Bilbîs kasabasına bağlı Ebû hamd köyünde doğdu.

Ezher mezunu olan babası, Muhammed Abduh'un talebesidir.

İlk tahasilini ve hafızlığını köyündeki mahalle mektebinde tamamladı.

1923 yılında Kahire'ye giderek Ezher'in orta kısmına girdi.

1928de liseden, 1932'de Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu.

Hocalarından Mustafa Abdürrâzık'ın tesiriyle felsefe ve tasavvufa ilgi duydu. Talebealik yıllarında Müslüman Gençler Derneği'nde (Cem'iyyetü Şübbâni'l-Müslimîn) Ahmed Muhammed el-Gamrâvinin konferanslarına devam etti.

Ezher'deki hocaları arasında en çok etkilendiklerinden biri de Muhammed Ferid Vecdi’dir.

1932'de Fransa'ya giderek felsefe tahsili yaptı. “Haris b. Esed el-Muhâsibî” konulu aaaiyle doktor unvanını aldı (1940).

Fransa'dan dönünce Kahire'de oturmakta olan Rene Gvenon (Abdülvâhid Yahya) ile tanıştı.

Ezher Üniversitesi'nin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nde psikoloji okuttu. 1951 yılında aynı üniversitenin İlahiyat (Usûliddîn) Fakültesi'ne felsefe hocası, 1964'te de dekan oldu.

Daha sonra Ezher bünyesindeki İslâm Araştırmaları Akademisi'ne (Mecma'u'l'Buhûsi'l-islâmiyye) önce üye, sonara genel sekreter tayin edildi.

1970'te Ezher şeyhi yardımcılığı, bir ara Vakıflar ve Ezher bakanlığı yaptı.

1973 Martında Ezher şeyhliğine getirildi. Vefatına kadar bu görevde kaldı.

Abdülhalim Mahmud, İlahiyat Fakültesi dekanı iken özellikle bu fakültede okuyan Mısırlı talebelere Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleme mecburiyetini getirdi.

İslâm Araştırmaları Akademisinde görev yaptığı sırada kuruma zengin bir kütüphane kazandırdı ve İslâmî ilimlerde ana kaynakların neşredilmesine öncülük etti.

Vakıflar bakanı olduğu dönemde hafız yetiştirmek üzere yurt çapında binden fazla müessese açtı. Aynı dönemde Afrika'nın en eski camii olan Fustat Mescidi'ni onarttı ve Mısır'da bin beş yüz kadar yeni cami inşasını gerçekleştirdi.

Ezher şeyhi iken Ezher'e bağlı bir radyo istasyonu kurdurarak devamlı Kur'ân-ı Kerîm yayını yapılmasını sağladı.

İslâm aile hukukunun yürürlükten kaldırılması çalışmalarına karşı çıktı ve Batı medenî kanununun yürürlüğe girmesini önledi.

Ezher'in itibarını arttırmak ve Ezher şeyhinin protokoldeki yerini başbakan seviyesine çıkarmak üzere çalışmalarda bulundu; bu teklif onun ölümünden sonra kanunlaşarak yürürlüğe girdi.

Altmış kadar eseri olan Abdülhalim Mahmud. Şâzeliyye tarikatına mensuptu. Bu yüzden eserlerinin büyük bir kısmı tasavvufla ilgilidir.


Eserleri

al-Mohasibi, un mystique musulman religieux et moraliste

( Bu eserin Arapçası Üstâzü's-sâirîn el-Hâris b. Esed el-Muhasibi’dir. )

et-Taşavvuf inde İbn Sînâ ;

et-Taşavvufü'l-İslâmî ;

el-Medresetü'ş-Şâziliyyetü'l-hadîşe ve imâmuhâ Ebü'l-Hasen eş-Şâzilî ;

et-Tevhîdü'1-hâlis evi'l-İslâm ve'l'akl ;

Felsefetü İbn Tuleyl ;

et-Tefkîrü'1-felsefî li'l-İslâm ;

Evrubâ ve'l-Islâm ;

er-Resûl ;

es-Sünne fî târihihâ ve fî mekânetihâ ;

Delâ'ilü'n-nübüvve ve mu'cizâtü'r-Resûl ;

Ebû Zer ve'ş-Şüyû'iyye ;

el-İslâm ve'ş-Şüyû ciyye

Fransızca'dan ahlâkî ve felsefî konularda bazı tercümeleri de bulunan Abdülhalim Mahmud, ayrıca din ve ibadet konularıyla ilgili yirmiye yakın eser ile, aralarında

Süfyân es-Sevrî.

Abdullah b. Mübarek,

Zünnûn el-Mısrî,

Bâyezîd-i Bistâmî.

Bişr el-Hafî,

Ebû Bekir eş-Şiblî ve

İbrahim b. Edhem'in de bulunduğu birçok mutasavvıf ve âlimin biyografisini kaleme almış ve bu eserlerinin hepsi basılmıştır.

Başkalarıyla birlikte neşirlerini yaptığı eserler :

Muhâsibi’nin er-Riâye li-hukükillâh ,

Birûni’nin el-Felselefü’l-Hindiyye'si ;

Kelâbâzi’nin et-Ta'arruf li-mezhebi ehli't-tasavvufu ;

Serrâc'ın el-Lüma’ı ;

Harrâz'ın Kitâbü's-Şıdık'ı [128];

Kuşeyri’nin er-Risaletü'1-Kuşeyriyye'si ;

Gazâli’nin el-Münkızu mine'd-dalâl'l ;

Kâdî Abdülcebbâr'ın el-Muğni’si :

Sühreverdi’nin Avârifü’l-ma'arifi ;

İbn Atâullah'ın Letâ'ifü'l-minen'i ;

Zerrûk'un Şerhu Hikemi İbn 'Atâ'illâh'ı

İbn Abbâd'ın Ğaysul-mevâhib fî şerhi'l-Hikemi'l-'Ata'iyye'siBibliyografya
1- İbrahim el-Ba'sî, Şahşıyyât-islâmiyye-muâsıra. Kahire 1390/1970.
2- Alî Abdülazîm. Meşîhatü'l-Ezher münzü inşâ'ihâ hatte'l-ân. Kahire 1979.
3- Abdülhalim Mahmud, Hâzihî hayati Kahire 1985.
4- Şüyûhu'l-Ezher (nşr Vezâretu'l-i'lâm). Kahire, ts..
5- el-Ezherü'ş-şerîf fi îdihil-elfî. Kahire 1403/1983.
6- Ali Abdülazîm. “Abdülhalim Mahmud kemâ' arefiüh”, Mecelletü'l-Ezher. LII/6, Kahire 1400/1980.
7- Muahammed Şelebi, “Abdülhalim Mahmûd”, a.e. LIII/7 (1401 1981).
8- H. Kâmil Yılmaz, “Şeyhu'l-Ezher Prof. Dr. Abdülhalim Mahmud”, İlim ve Sanat XIII.

على عبد العظيم: مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية – القاهرة- 1399=1979. عبد الحليم محمود: هذه حياتي – دار المعارف – القاهرة- 1976. محمد رجب البيومي: النهضة الإسلامية في سير أعلام المعاصرين- دار القلم – دمشق1415-1995.
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort