Hit (1426) MM-55

Naat - Nat ı Nebevi

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2029-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NA’T-I NEBEVÎ

Ey zât-ı şerifin sebeb-i hilkat-i eşyâ
Şâhid şeref-i zâtına Yâsîn ile Tâhâ
Ey tâc-ı leamrük güher-i zîver-i şâmn
Hâk-i kademin tâc-ı ser-i Arş-ı muallâ
Sen gevher-i deryâ-yı ezel ma’din-i gevher
Sen dürr-i giranmâye sadef Yesrib ü Bethâ
Zîrâ yaraşır kaametine hil’at-i Levlâk
Esrâ ile oldunsa mutarrâ dahi a’lâ
Efkendesidir kaametinin Sidre ve Tûbâ
Müştâkı yüzün gülşeninin cennet-i me’vâ
Cârûb-keş-i gerd-i harîmin per-i Cibril
Evhâ ile vassâf-ı cenâbın Fetedellâ
Levh-i ruhin âyîne-i envâr-ı İlâhi
Pâkîze kelâmın güher-i gûş-i şinâvâ
Âlemlere gönderdi Hudâ zâtını rahmet
Hakka ki cihan mürde iken eyledin ihyâ
Lûtfunla Sabûhî-i hakire nazar eyle
Ey kıble-i hacât-ı dil-i ehl-i temennâ

Sabûhî