Hit (1888) MM-71

Naat - Muhammeddir

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2031-03-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I ŞERİF

Bu cânım içre cânımdan gelen emr-i Muhammed’dir
Olur zâhir beşaretten bu gün devr-i Muhammed’dir
Onun zâtın gören âşıkların kevn ü mekân içre
Tekellüm eyleyen dillerde ol sırr-ı Muhammed’dir
Ezelden zübde-i âdem olan hulk-ı azîm üzre
Hak’a mü’min olan câna gönül varı Muhammed’dir
Be külli âlemin cânı vücûd ikliminin şâhı
Tutan eflâki hep şems ü kamer nûr-i Muhammed’dir
Yolunda can fedâ olsun diyenler zâhir ü bâtın
Ebûbekr ü Ömer Osman Ali yâr-ı Muhammed’dir
Gönülden mevc uran deryâ-yı ummandır hakikatte
Sadettir on sekiz bin âlemin dürri Muhammed’dir
Erişmiş lûtfuna Vuslat şefâat vasılı olmuş
Dü âlemde kamu âşıkların fahri Muhammed’dir

Şeyh Hasan Vuslat