Hit (1338) MM-186

Naat - Üsatın Mabihil Gufranı Sensin

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I ŞERİF

Üsâtın mâbihil gufrânı sensin yâ Resûlallah
Sevâba kalbeden isyânı sensin yâ Resûlallah
Gedâ-yı iltifâtmdır şefian dahi mahşerde
Şefâat tahtının sultanı sensin yâ Resûlallah
Kerâmet cevher-i zât ü sıfâtmdan ibârettir
inâyet kânı cûd ummânı sensin yâ Resûlallah
Cüdâ hâk-i derinden çeşm-i cânım rûşenâ olmaz
Dü çeşmim nûru cismim câm sensin yâ Resûlallah
Vücûdun zehrinâk-i cürm anın panzehridir afvm
Onulmaz derdimin dermânı sensin yâ Resûlallah
Binâ-yı şer’ ü dîni eyleyip tahkim o mebnâya
Kılan te’sîs çâr erkânı sensin yâ Resûlallah
Yed-i pâk-i cenâb-ı yârıgaara eyleyen teslim
Kilîd-i cennet-i rıdvânı sensin yâ Resûlallah
Bu dîni Hazret-i Fâruk kıldı gün gibi rûşen
Onun da pertev-i iymânı sensin yâ Resûlallah
Ezelde eyleyen Osmân-ı Zinnûreyni feyzinden
Hayâ ve ilm ü hilmin kânı sensin yâ Resûlallah
Aliyyel murtazâ ki şâh-ı merdan şîr-i Yezdandır
Kılan sâkî-i Kevser anı sensin yâ Resûlallah
Kemine çakeriyim Hazret-i Zehrâ ve sıbteynin
Ki cedd ü vâlid-i zîşânı sensin yâ Resûlallah
Kevâkibdir sipihr-i ıstıfâda âl ü evlâdın
O bürcün mihr-i tâb-efşânı sensin yâ Resûlallah
Kelâm-ı rahmetellilâlemin vasfında münzeldir
Hudânm en büyük ihsânı sensin yâ Resûlallah
Serây-ı kurb-i ev’ednâ-yı Rabb-i lâyezâlînin
Şeb-i Mi’râc olan mihmânı sensin yâ Resûlallah
Sünûf-i ins ü cânın belki bilcümle ser ü şâmn
Şehinşâhı kader fermânı sensin yâ Resûlallah
Sana nisbet kemine katre olmaz ilm-i mahlûkat
Ulûmun bahr-i bîpâyânı sensin yâ Resûlallah
Senîh-i kemteri âzâde kıl kayd-i cehâletten
Veren âriflere irfânı sensin yâ Resûlallah
Beni de na’t-hânın eyle çün Selmân ü Hassân’a
Kılan ihsân ü istihsânı sensin yâ Resûlallah

Senih-i Mevlevi (1822 — 1900)