Hit (2024) MM-103

Naat - Medhi Nebevi

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2008-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

MEDH-İ NEBEVÎ

Yüzündür âyet-i sun’-i İlâhi yâ Resûlallah
Kaşındır ehl-i aşkın kıblegâhı yâ Resûlallah
O gülruhsâr-ı dilcû çeşm-i âhû cilvegâhında
Ne hoştur çerh-i hüsnün mihr ü mâhı yâ Resûlallah
O zülf-i nâz-perver bâğ-ı ruhsârında gûyâ kim
Açılmış ravza-i cennet kiyâhı yâ Resûlallah
Şeriat mahfelinden sürdüler Bû Cehl-i inkârı
Dü çeşmindir bu da’vânın güvâhı yâ Resûlallah
Değildir nerkis-i bîmâre tîmâr etmeden hâli
Şol âhû çeşminin her bir nigâhı yâ Resûlallah
Rızânın sıklet-i bâr-ı hatâsın afv eder cûdun
Olursa dağlar denlû günâhı yâ Resûlallah

Neccarzade Şeyh Rıza