Hit (1922) MM-194

Naat - Kime Arz Eyleyim Derdi Nihanım

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

DER NAAT-I HABÎB-İ HAZRET-İ KİBRİYÂ

Kime arz eyleyim derd-i nihânım yâ Resûlallah
Çü sensin bir tabîb-i çâre-dânım yâ Resûlallah
Demâdem ârzû-yi gülşen-i vaslmla bülbül-tek
Çıkar tâ arşa feryâd ü figanım yâ Resûlallah
Hayâl-i meh-cemâlinle gözümden mürg-i hâb uçtu
Dü çeşmi şimdi anka-âşiyânım yâ Resûlallah
Der-i âlem-penâhmdan eğerçi sûretâ dûrum
Veli mânîde hâk-i âsitânım yâ Resûlallah
Acep mi râh-ı aşkında fedâ-yı cân ede Şâdi
Budur çün matlab-ı aksâ-yı cânım yâ Resûlallah

Süleyman Şâdî Efendi