Hit (1939) MM-130

Naat - Miraciyye Hazreti Fahri Kainat

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

Mİ’RÂCİYYE-İ HAZRET-İ FAHR-İ KAİNAT

Sad hamd o kadîm-i kârsâze
Ol Sani’-i âsüman tırâze
Sad şükr ü sitâyiş ol Hudâye
Kim âdemi kıldı arş-pâye
Etti yed-i sun’-i sâzkâri
Berpâ bu revâk-ı zergingâri
İnşânı kılıp melekten ekrem
Mescûd-i melâik oldu âdem
Oldu keremiyle nev’-i inşân
Mergûbterîn-i cins-i hayvan
Kıldı ana verip akl ü idrâk
Ber dâşte-i firâz-ı eflâk
Ol hatm-i risâletin husûsâ
Menzilgehin etti arş-ı âlâ
Ol server-i hayl-i enbiyâyı
Ol mefhar-i cem’-i asfiyâyı
Hem eşref-i mebdeât kıldı
Hem- ekrem-i kâinât kıldı
Hurşîd-i cihanfürûz-i sermed
Ser-defter-i enbiyâ Muhammed
Olsan o Şeh-i kerem-şiâre
Hem-suhbuna âl-i pür vekare
Bî had salavât ü sad tahiyyat
Mâ esrâet-es-saba ve hebbet

Münâcât

Yâ Rab kereminle destgîr ol
Ben zâre muîn olub zâhîr ol
Dünyâda ve âhirette yâ Rab
Kıl ben kuluna rızânı matlab
Ben yoksulu ey kerîm-i mutlak
Her hâlde hayra kıl muvaffak
Ben şîfte-hâle re’fet eyle
Afv et günehim inâyet eyle
Na’tinde o fahr-i enbiyânın
Ol server-i cem’-i asfiyânm
Ver tab’ıma feyz-i nutk-i câvîd
Dâim tarafından eyle te’yîd
Yâ Rab kalemim güher-feşan kıl
Na’t-ı nebevide ter-zeban kıl
Kıl tab’ımı ey kerîm-i dânâ
îcâz tırâz-ı vasf-ı esrâ
Bu nazmı kıl ey kerîm-i zişân
Dârû-yi devâ-yi afv ü gufran
Lûtf eyle kusurum eyle mağfur
Kıl sa’yimi hazretinde meşkûr
Hassân’a kılıp bu zârı peyrev
Ver nutkuma sûz-i nazm-ı Husrev

Reîsülküttâb Ârif