Hit (1959) MM-146

Naat - Ağlasın Ol Dide ki Aşkınla Giryan Olmaya

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Ağlasın ol dîde ki aşkınla giryân olmaya
Yansın ol dil ki gam-ı hicrinle sûzân olmaya
Görmesin şîrâze-i cem’iyyet-i hâtır nedir
Nâm-ı pâkin yâd edip bî-sabr ü sâmân olmaya
Gonca-i âmâli her giz bulmasın neşvünemâ
Kim bu bağ-ı dehre teşrifinle handân olmaya
Anlamaz erbâb-ı aşkın zevk-i rûhâniyyetin
Kim harâbât-ı muhabbet içre mihmân olmaya
Yâ Resûlallah fedâdır can ü başı cümleten
Dest-i îffet’de meğer nakdîne-i cân olmaya
Muntazırdır pertev-i mihr-i cemâle bir nefes
Bilmez ol âyine-i sırrında irfân olmaya

İffet Efendi