Hit (1844) MM-63

Naat - Der Menkabe i Risalet Penah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2030-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

DER MENKABE-İ RİSÂLET PENAH SALLALLAHÜ ALEYH-İ VE SELLEM

Mihr ü meh ser-germ-i sevdâ kim gezer her rûz ü şeb
Sîm ü zer iysâr ederler dehre yekser rûz ü şeb
Mihr ü meh kim iki sevdâger seyâhat pîşedir
Arzederler âleme kâfûr ü anber rûz ü şeb
Mihr ü meh sanma be şad nakl-i kevâkib ber tabak
Devreder bezm-i felekde iki sâgar rûz ü şeb
Mihr ü meh biri gül-i zerd ü biri nerkis midir
Ki verirler gülşen-i eflâke zîver rûz ü şeb
Şem’-i mihr ü mâha bîm-i gerd-i bâd-ı âhdan
Şişeden serpûş eder çerh-i sitemger rûz ü şeb
Mühre-i mihr ü mehin gerdun derûn-i hokkada
Birini izhâr edip birini gizler rûz ü şeb
Mihre dağın gösterir meh zerdi-i rûyin görüp
Birbİrine derd-i aşkın arzederler rûz ü şeb
Mihr ü meh olmazdı böyle pertev-endâz-ı safa
Olmasa ger mazhar-i nûr-i Peyember rûz ü şeb
Ol şeh-i yektâ ki mihr ü meh onun üftâdesi
Tâ ezelden emrine olmuş müsahhar rûz ü şeb
Ahmed-i mürsel ki mihr ü mâha tâb-endâz olur
Her kim eyler cân ü dilden na’tm ezber rûz ü şeb
Mihr-i şer’-i âlem efrûziyle mâh-ı adlidir
Eyleyen dünyâyı sertâser müsahhar rûz ü şeb
Mihr ü mah sanma melekler nûrdan revzen açıp
Ravza-i cennet-nazîrin seyreder her rûz ü şeb
Sensin ol çeşm ü çerağ-ı dehr kim sad mihr ü mah
Lem’a-i feyzin yanında şem’-i bî-fer rûz ü şeb
Mihri yakmış iştiyâkm mâhı etmiş dâğıdar
Ebrin ahvâli perîşân ü mükedder rûz ü şeb
Mihr ü meh feyzâ cenâbmdan recâ-yı feyz eder
Yazmağa na’tin Neşâtî-i senâger rûz ü şeb
Mihr ü meh gibi alır dünyâyı zîr-i pâyine
Nûr-i feyzin kim ola bir fikre rehber rûz ü şeb
Çerh-i nazma mihr ise ol ben meh-i tâbendeyim
Peyrev-i kilk-i Fehîm olsam nola ger rûz ü şeb

Neşati