Hit (1998) MM-95

Naat - Naatı Mahbubi Huda

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2007-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NA’T-I RESÛL-İ EKREM

Na’t-ı mahbûb-i Hudâ gûş edelim mevlûddur
Şâhid-i ma’nâdır ağuş edelim mevlûddur
Nâle-i na’t-i habîb olsun semâ’-ı âşıkan
Bülbülân-ı zârı hâmûş edelim mevlûddur
Micmer-i dilde yakınca anber-i tekrîmi çâk
Ceyb-i istiğrakı serpûş edelim mevlûddur
Çün akide nağmeler yaktı derûnu sâkiyâ
Şerbet-i câm-ı safâ nûş edelim mevlûddur
Leyle-i mîlâd yeksandır dem-i nevrûz ile
Rûz ü şeb farkın ferâmûş edelim mevlûddur
Fikr-i etvarı kemâl-i şevk ile terk eyleyip
Akl-ı dûr-endîşi medhûş edelim mevlûddur
Acz-i vasfı hazret-i muciz-beyâna arz edip
Hil’at-i tahsîni ber-dûş edelim mevlûddur

Enîs Dede