Hit (4566) K-639

Bedaıul bedaih

Yazar Adı : Ali b. Zafir İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Bedâıul-bedâ'ih

Arap edebiyatının kaynaklarından olup bazı şairlerin irticalen söyledikleri şiirleri, ede­bî sözleri, nükteleri, latifeleri ve kendi hâtıralarını ihtiva eder.

Bu konuda ya­zılmış ilk eserdir.

Müellif Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin meşhur veziri Kâdî Fâzılın tavsiyesiyle yazıp el-Melikü'l-Eşrefe it­haf ettiği (603/1206) bu kitabı telif eder­ken eski ediplerin günümüze ulaşma­yan eserlerinden faydalanmış ve onlar­dan nakiller yapmıştır.

Bunlar arasında Ebü'l-Ferec'in el-Kıyân ve'l-muğannin, İbn Reşîk'ın el-Enmûzec, Kâdî et-Tenûhinin Nişvârü'l-muhâdara, Gırnâtinin Ferhatü'l-enfüs fî ahbâri ehli'l-Endelüs, Ubeydullah b. Ahmed'in Târihu Bağdâd, Ebü's-Salt Ümeyye b. Abdülazîz'in el-Hadîka adlı eserleri zikredilebilir.

Bedâiu'l-bedâih ilk defa Muhammed el-Adevî tarafından neşredilmiştir (Bulak 1278).

Eser daha sonra Abdurrahman b. Ahmed el-Abbasî'nin Macûhidü't-tensıs'inin sayfa kenarında basılmıştır (Ka­hire 1316)

Ayrıca Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim tarafından da 1970'te Kahire'de yayımlanmıştır.

Zeynüddin el-Halebî bu eseri ihtisar etmiştir.

...