Hit (6016) K-298

Bedayius Sihr fi Sanayi iş Şir

Yazar Adı : Ahmedi İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-08 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Bedayius Sihr fi Sanayiiş Şir

Bu Farsça risale, Reşîdüddin Vatvât'ın (ö. 573/1177-78) Hada'iku's-sihr adlı eseri, edebî sanatla­ra ait açıklamaları özetlenip Farsça ör­nekleri arttırılarak meydana getirilmiş­tir.

Risalenin tek nüshası, Konya Mevlânâ Müzesi'nde bulunan bir mecmuada yer almaktadır (nr. 2540/1, vr. lb-71a).

Ahmedi nin Mirkâtü'l-edeb" ile daha önce varlığından bile haberdar olunma­yan Mîzânü'l-edeb ve Miyârü'l-edeb adlı risalelerini de ihtiva eden mecmua, ilim âlemine ilk defa Nihad Çetin tara­fından tanıtılmıştır.

Yazma, büyük bir hattat ve müzehhip olan Ahmed b. Hacı Mahmûd el-Aksarâyî tarafından 22 Ramazan 835'te (23 Mayıs 1432) istinsah edilmiştir.

Aynı hattat bu mecmuadan başka Ahmedinin Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki (Hamidiye, nr. 1082 m.l Divan'ını da istinsah etmiştir (istinsah ta­rihi 840 |1436|).

Eserin önemli bir özelli­ği, Ahmedi nin "tevşih" bahsinde bu sa­natı tarif ettikten sonra kitaptaki tek Türkçe örnek olan kendi kasidesinden şu iki beyti vermesidir:

"Ey ki âfâk senün hamdün iderler yekser/V'ey ki kuldur sana ber-beste-kemer Rûm u Hazer/Cümle eşrâf-ı zaman senden alur izzet ü câh / Kamu etrâf-ı zemîn kadr ü alâ senden umar".

Bu iki beytin yazma­da kırmızı mürekkeple yazılmış (yukarı­da altı çizili) harf ve kelimelerinden şu beyit ortaya çıkmaktadır:

"Ahmedî kul­dur sana beste kemer/İzzet ü câh ü alâ senden umar".

Bu dört mısraın ba­şındaki kelimelerin okunmaması halin­de ise ortaya bir rubaî çıkmaktadır.

Böy­lece bu örnekle, Ahmedinin Süleymani­ye Kütüphanesi'ndeki divanında da yer alan ve şairin içinde altı kıta, dokuz ru­baî, iki beyit bulunduğunu söylediği bu kasidesini daha iyi anlamak mümkün olmaktadır.

...