Hit (6107) K-563

Kitabut Tac Fi Sireti Anuşirevan

Yazar Adı : Abdullah Ruzbih b. Dazuyeh ( İbnül Mukaffa ) İlim Dalı : Teracim
Kitap Dili : Farsça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-08-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Kitâbu't-Tac Fî Sîreti Anuşirevan:

İbn Kuteybe'nin Uyûnu'l-Ahbar adlı eserinde bu kitaptan alıntılar yapılmıştır.1

Seâlibî, çevirisini yaptığımız Âdâbü'l-Mülûk adlı eserinde İbnü'l-Mukaffa'ya ait Ahbâru Anuşirevan adlı bir kitaptan bahseder. Aynı kitap olsa gerektir .2

1. Bkz.; İbn Kuteybe, Uyûnu'l-Ahbar, (4 cilt) Kahire 1930, (özellikle Kisra Hüsrev Perviz'le ilgili bölümler)2. Seâlibî, Hükümdarlık Sanatı, (Arapça adı: Âdâbu'l-Mulûk, Celîl el-Atıyye tahkıkıyla) İst. 1997, Çev. Said Aykut s. 41

<
...