Hit (4790) K-459

el İkdül Manzum fi Zikri Efadilir Rum

Yazar Adı : Ali Çelebi ( Hısım ) İlim Dalı : Teracim
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Abdulkerim Aydın/2008-07-21 Güncelleyen : /0000-00-00

el'İkdü'l manzûm fî zikri efâdıli'r-Rûm;

Taşköprizâde'nin eş-Şaka'iku'n-nu'mâniyye adlı Arapça eserine yazdığı el-'İkdü'l-man-zûm fî zikri efâdıli'r-Rûm (Atâî, s. 352) veya el- îkdü'l-manzûm fî ahvâli ulemâir-Rûm (Atâî, s. 280) adlı zeyldir.

Bu Arapça eserde, 1560-1574 yılları arasında yaşayan seksen bir âli­min hayat hikâyeleri anlatılmaktadır.

Hepsi çağdaşı olan bu şahıslar hakkın­da verdiği bilgiler birinci elden kaynak niteliğindedir.

Tercümeleri

Daha yazıldığı yüzyılda Ahmed b. İbrahim tarafından Türkçe'ye çevrilen el-'îkdü'l-manzûm, İbn Hallikân'ın Ve/eyâ(ü7-a(:ycm'ının kenarında yayımlanmıştır (Mısır 1299, 1310).

Eser, O. Rescher tarafından Almanca'ya çev­rilerek Stuttgart'ta (1934)

ve eş-Şakâ'iku'n-nu'mâniyye nin sonunda da Bey­rut'ta (1975) neşredilmiştir.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok yazma nüshası bulunan el- İkdü'l-manzûm, daha sonra Mecdî Mehmed'in Şakâik tercümesine mükemmel bir zeyl yazan Nev'îzâde Atâî tarafından takdir edilmiş ve kaynak olarak kullanılmıştır.

...